Acute Cardiologie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Acute Cardiologie

Een acuut myocardinfarct (AMI) doet zich plotseling voor. Toch is het acute element hierin enigszins misleidend; het hartinfarct zelf is namelijk een fase in het lange sluipende ziekteproces van slagaderziekte. Een AMI heeft twee uitingsvormen: STEMI (volledige afsluiting van de kransslagader) en nonSTEMI.
Bij een STEMI moet de patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis worden gebracht voor een Percutane Coronaire Interventie (PCI, ofwel een dotterprocedure). Hoe sneller de kransslagader weer open is, des te minder onherstelbare schade de hartspier oploopt. In de ROAZ-regio Noord-Holland /Flevoland zijn vijf interventiecentra die de PCI kunnen doen. De andere ziekenhuizen in de regio hebben een samenwerkingsverband met deze interventiecentra en sturen patiënten met verdenking op een hartinfarct meteen door.

De opdracht van het ROAZ aan de focusgroep cardiologie is het in kaart brengen van de acute cardiale zorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het maken van afspraken rondom de geplande concentratie van zorg, samenwerking en overdracht tussen de schakels in de keten,  behandelverantwoordelijkheid, informatieoverdracht en terugkoppeling of uitwisseling en registratie van gegevens, zoals bijvoorbeeld (keten)indicatoren.

Actueel thema binnen de focusgroep cardiologie is de capaciteitsproblematiek op acuut cardiologische afdelingen. Door middel van het maken van regionale afspraken en het delen van ‘best practices’ proberen we dit probleem het hoofd te bieden.

De focusgroep Acute Cardiologie wordt voorgezeten door Jorrit Lemkes (interventiecardioloog, Amsterdam UMC).