Nieuwe ROAZ structuur - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

6 juli 2021
|
Artikelen

Nieuwe ROAZ structuur

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd de bestuurlijke crisisorganisatie van het ROAZ (BCR) ingericht om de effecten van de crisis snel en effectief te kunnen bestrijden. Het ging hier om een tijdelijke structuur die puur was gericht op onderwerpen die direct met de coronacrisis te maken hadden.

Het BCR was niet geschikt om reguliere ROAZ-onderwerpen te bespreken. Hiervoor dient het reguliere ROAZ. Met het oog op, onder andere, veranderende wet- en regelgeving, uitbreiding van het aantal deelnemers en vraagstukken waar de (acute)zorgketen mee te maken gaat krijgen, was echter een nieuwe structuur nodig. Het BCR heeft hiervoor als inspiratie gediend. Het BCR functioneerde efficiënt, slagvaardig en daadkrachtig in saamhorigheid.

Op 27 mei jl. heeft het reguliere ROAZ deze nieuwe structuur goedgekeurd, met de opmerking dat er goed wordt gekeken naar de communicatie over deze nieuwe ROAZ structuur en dat er een evaluatie wordt ingepland in 2022. De uitkomsten van deze evaluatie worden t.z.t. besproken in het Algemeen ROAZ en op basis daarvan kunnen eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden doorgevoerd.

Hieronder geven we een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Mocht u naar aanleiding daarvan nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met het ROAZ-bureau. We nemen graag de tijd om vragen te beantwoorden en te helpen bij het agenderen van de onderwerpen in het juiste overleg.

Sector-ROAZ

Binnen het Sector-ROAZ vindt besluitvorming plaats over alle onderwerpen en aangelegenheden die de (acute) zorgketen betreft en waar het ROAZ vanuit haar wettelijke kaders over gaat. Het gaat om regionale afstemming en besluitvorming over onderwerpen die van belang zijn voor een goed functionerende acute zorgketen in de ROAZ regio Noord-Holland en Flevoland.

Tijdens de coronacrisis bestond het BCR uit een vertegenwoordiging van bestuurders uit elke sector. Deze vertegenwoordigersstructuur is overgenomen voor het Sector-ROAZ, omdat we hebben ervaren dat de besluitvorming aan kracht wint door het bijeen brengen van beelden en realiteit vanuit verschillende sectoren. Het Sector-ROAZ komt minimaal 3x keer per jaar bijeen en/of vaker indien dat gewenst is.

Belangrijk om te realiseren is dat het uitgangspunt is dat alle relevante ketenpartners binnen het ROAZ vertegenwoordigd moeten zijn, het onderwerpen zijn die samenwerking tussen ten minste twee ketenpartners betreffen en dat het gaat om onderwerpen die regionale afstemming en/of besluitvorming vragen.

Aparte bestuurlijke sectoroverleggen zijn noodzakelijk voor afstemming en voorbereiding op ROAZ-besluitvorming en vormen een randvoorwaarde voor het slagen van een Sector-ROAZ met vertegenwoordigers. Per sector zal gekeken worden naar wat een werkbare vorm is in de reguliere, wakende en crisissituatie.

De bestuurlijke sectoroverleggen worden door de sector zelf georganiseerd; niet door de ROAZ-bureaus. Leidinggevenden en/of adviseurs van de ROAZ-bureaus kunnen wel aansluiten bij de sectoroverleggen als deelnemer of om onderwerpen te agenderen en toe te lichten. Dit is van belang om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de ROAZ-taken en verantwoordelijkheden en om het totaaloverzicht te behouden.

Bestuurlijk Crisis ROAZ (BCR)

In tijden dat er sprake is van een crisis die wederom om een crisisstructuur vraagt zal er sprake zijn van een actief BCR die op dezelfde wijze zal worden samengesteld en te werk zal gaan. Indien er geen sprake is van een crisis, dan gaat het BCR over op een waakvlamstand. Het Algemeen ROAZ besluit of en wanneer het BCR zal worden geactiveerd. Het BCR zal zelf beslissen wanneer de waakvlamstand ingaat.

Algemeen ROAZ

Er zal minimaal één keer per jaar een Algemeen ROAZ-overleg plaatsvinden met alle ROAZ-partners, aangezien het belangrijk is dat de ROAZ-partners elkaar blijven ontmoeten. Daarnaast kunnen er ook onderwerpen zijn waarbij informatiedeling of brede besluitvorming nodig is of een andere reden geldt om dit in een breed Algemeen ROAZ in te brengen. Elkaar ontmoeten en het informerende karakter hebben de nadruk.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: