ROAZ-structuur - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

ROAZ-structuur

De ROAZ-structuur binnen het Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland bestaat uit verschillende overleggen. Deze overleggen vinden plaats op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau.

Bestuurlijk ROAZ

Op bestuurlijk niveau zijn er twee typen ROAZ-overleggen:

 • Sector ROAZ
  In principe vindt regionale besluitvorming plaats in het Sector ROAZ. Doel van het Sector ROAZ is om te komen tot bestuurlijke afstemming en besluitvorming t.a.v. het functioneren van de acute zorgketen in de regio Noord-Holland/Flevoland.
  Het Sector ROAZ bestaat uit vertegenwoordigers van alle sectoren die onderdeel uitmaken van het ROAZ (huisartsenzorg, RAV, ziekenhuizen, VVT, GGD-GHOR, GGZ en GHZ). De sectorvertegenwoordigers organiseren sectoroverleggen met hun ‘achterban’ (alle bestuurders van de betreffende sector) om ROAZ-onderwerpen af te stemmen en standpunten te bepalen. Deze standpunten brengt de vertegenwoordiger namens de hele sector naar het bestuurlijk Sector ROAZ.
 • Algemeen ROAZ
  Twee keer per jaar vindt er een Algemeen ROAZ-overleg plaats met alle ROAZ-partners, aangezien het belangrijk is dat de bestuurders van alle organisaties binnen het ROAZ elkaar blijven ontmoeten. Daarnaast kunnen er ook onderwerpen zijn waarbij informatiedeling of brede besluitvorming nodig is of een andere reden om dit in een breed Algemeen ROAZ in te brengen.

Tactisch ROAZ

Het Tactisch ROAZ bestaat voornamelijk uit deelnemers uit de tactische managementlaag (niveau onder RvB/directie) vanuit de ketenpartners. Het doel van het Tactisch ROAZ is om bestuurlijke afspraken en het operationele niveau steviger met elkaar te verbinden, vanuit het perspectief van de acute zorgketen. Daarnaast heeft het Tactisch ROAZ onderstaande functies:

 • Monitorende functie;
 • Informatie ophalen uit veld;
 • Huidige problematiek snel aanpakken;
 • Concrete vragen nodig / onderwerpen inbrengen (bepalen op welk niveau door de juiste mensen wordt opgepakt / wie zijn er nodig om probleem aan te pakken en op te lossen);
 • Bij bepaalde onderwerpen toetsing vooraf op inhoud/haalbaarheid bij voorgenomen besluitvorming door bestuurlijk ROAZ;
 • Bewaken keten;
 • Bij elkaar komen, lijnen verkorten / netwerken (wordt door leden zelf als belangrijke meerwaarde gezien: elkaar en elkaars organisaties beter leren kennen, en elkaar daardoor laagdrempeliger kunnen benaderen, lopende initiatieven bij elkaar brengen).

Focusgroepen

Binnen het Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland werken (zorg)professionals in verschillende focusgroepen aan een optimale instroom, doorstroom en uitstroom van de acute zorgketen. Daarbij worden knelpunten geanalyseerd en met elkaar besproken en wordt samen nagedacht over en gewerkt aan oplossingen. Het kan daarbij gaan om zowel zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten. Voor meer informatie zie Focusgroepen.

Bestuurlijk Crisis ROAZ (BCR)

Met de komst van de COVID-crisis is het Bestuurlijk Crisis ROAZ (BCR) ontstaan, dat zich specifiek richt op crisissituaties en waarin snelle en adequate besluitvorming moet plaatsvinden. Dit BCR kan parallel aan het Sector ROAZ actief zijn. Het BCR functioneert naar gelang de druk van de crisis op de zorgketen in actieve of wakende toestand:

Actief BCR Wakend BCR
Bestuurlijke regionale afstemming en besluitvorming m.b.t. onderwerpen die voor het beheersen van de crisis van belang zijn. Signaleren (mogelijke) knelpunten ten gevolge van de crisis en daaraan gekoppeld besluit of BCR al dan niet weer actief moet worden.