Mobiel Medisch Team - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Mobiel Medisch Team

Het ministerie van VWS heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc in 1999 aangewezen als traumacentrum. Met de aanwijzing kreeg Amsterdam UMC, locatie VUmc een specifieke zorgtaak voor de zeer ernstig gewonde ongevalsslachtoffers. Naast een gedegen medisch specialistische bezetting in het ziekenhuis is het hebben van een Mobiel Medisch team (MMT) eveneens onderdeel van de aanwijzing van het ministerie van VWS. Het MMT is een medisch specialistisch team dat op een incidentlocatie passende prehospitale hulp kan bieden. Naast Amsterdam UMC beschikt Erasmus MC, UMC Groningen en Radboudumc eveneens over een MMT. De vier MMT’s zijn landelijk verenigd in het Landelijk Netwerk MMT-zorg (LNMZ).
Met de inzet van het MMT wordt het eerste gouden uur van de acute zorg optimaal benut. De specialistische zorg van het MMT is aanvullend op de ambulancezorg. De arts start prehospitaal de behandeling waarmee de mortaliteit en restinvaliditeit van patiënten sterk verminderd. Voor het ter plaatse gaan maakt het MMT gebruik van een helikopter of een voertuig. De keuze wordt mede bepaald door de weersomstandigheden (helikopter) of bereikbaarheid van de incidentlocatie (voertuig). Het MMT is 24/7 paraat en het dienstdoende team bestaat uit een arts, verpleegkundige, piloot en een helikopter landing officer/chauffeur. Bij instabiele en vitaal bedreigde patiënten gaat de MMT-arts met de patiënt mee in de ambulance voor medische assistentie. Het MMT vervoert zelden patiënten met de helikopter.

 

klik hier voor de website van het MMT.

Functieprofiel en opleiding

De functieprofielen van de arts, de verpleegkundige en de chauffeur zijn vastgelegd in het landelijk opleidingsplan van het LNMZ. Naast het functieprofiel zijn ook de competentieprofielen opgenomen in het opleidingsplan, alsmede de bevoegd- en bekwaamheden per functiegroep. Vermeld dient te worden dat dit niet geldt voor de piloten. De MMT’s leasen de helikopters van ANWB Medical Air Assistance (MAA), de piloten zijn in dienst van ANWB MAA.

Functieprofiel

Arts
De MMT-arts is een medisch specialist die naast de functie als MMT-arts klinische werkzaamheden verricht in een Level 1 traumacentrum. Hij of zij is in staat een patiënt veilig en zo comfortabel mogelijk door de acute zorgketen te begeleiden. De MMT-arts is eindverantwoordelijk voor de bewaking en ondersteuning van de vitale functies. Tevens is de MMT-arts eindverantwoordelijk voor de acute medische behandeling van een patiënt binnen een (pre-)hospitaal multidisciplinair team van zorgverleners.

Verpleegkundige
De MMT-verpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige met minimaal 5 jaar aaneengesloten werkervaring in de opvang van acute (ongevals)slachtoffers op een SEH van een Level 1 traumacentrum. De MMT-verpleegkundige verleent, onder verantwoordelijkheid van de MMT-arts, prehospitale zorg die binnen het kader van de aandoening of letsel van de patiënt nodig is. 

Onderscheidend ten opzichte van andere verpleegkundige beroepen is dat de functie van MMT-verpleegkundige een combinatiefunctie is. Enerzijds dient de MMT-verpleegkundige te beschikken over de noodzakelijke kennis en competenties op het gebied van specialistische acute (prehospitale) zorg. Anderzijds wordt de MMT-verpleegkundige opgeleid in de vlieg operationele kennis en vaardigheden om te kunnen functioneren als copiloot van de traumahelikopter.

Piloot
De piloot is verantwoordelijk voor het veilig en snel vervoeren van de arts en verpleegkundige naar de ongevalslocatie. Zoals hiervoor vermeld zijn de piloten in dienst van ANWB-MAA.

Chauffeur/Helikopter Landing Officer.
De MMT-chauffeur is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van het team met het voertuig naar de incidentlocatie. Het team maakt gebruik van het MMT-voertuig wanneer er niet gevlogen kan worden door weersomstandigheden, vanwege te overbruggen afstand naar het incident of om andere (technische) redenen. Een MMT-chauffeur dient minimaal 5 jaar ervaring te hebben in het rijden met optische en akoestische signalen bij een ambulancedienst.

Opleiding

Nieuwe leden van het MMT worden opgeleid volgens het landelijk opleidingsplan van het LNMZ. De artsen, verpleegkundigen en chauffeurs starten bij binnenkomst bij het MMT met een initiëel opleidingstraject. Na volledige afronding van de initiële opleiding zijn de nieuwe teamleden ‘los’ en kunnen ze zelfstandig diensten draaien op het MMT. Na het voltooien van hun initiële opleiding volgen de teamleden van het MMT jaarlijks bijscholingen en refreshers om hun bekwaamheden op niveau te houden.

Inzetcriteria

Het oproepen van het MMT geschiedt primair door een centralist van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA); dit aan de hand van landelijk vastgestelde inzetcriteria voor het MMT. Daarnaast kan een ambulanceverpleegkundige ter plaatse (secundair) om assistentie van een MMT vragen. Voor het oproepen van het MMT gelden de volgende criteria:

  1. de toestand van de patiënt, zijnde bewustzijn, acuut bedreigde ademweg, acuut respiratoir falen, (vermoedelijke) reanimatie, bewusteloosheid of dalend bewustzijn en/of hoogenergetisch letsel;
  2. de aard van de melding, gerelateerd aan de toestand van de patiënt zijnde een ongeval met of tegen trein/tram/vrachtwagen/bus/vliegtuig/schip, ongevallen met personenauto’s met hoge snelheid, ongevallen met elektriciteit (incl. blikseminslag), explosie, chemische, toxische en nucleaire incidenten, intoxicaties met industriële toxines, duikongevallen en/of verloskundige complicaties.

Ketenpartners

Het MMT is een belangrijke schakel in de prehospitale keten van acute zorg. In het kader hiervan voert het MMT periodiek overleg met haar ketenpartners, zijnde de Meldkamers Ambulancezorg (MKA) en de Medisch Managers Ambulancezorg van de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland. Doel is een optimale samenwerkingsrelatie met de ketenpartners die bij ongevallen en andere acute gevallen ter plaatse zijn.

Het overleg dient als platform om verbeteringen in de keten van acute zorg te bewerkstelligen. Op de agenda staan onderwerpen zoals de inzetcijfers van het MMT, kenmerken over de inzetten en ervaringen van de betrokkenen met het MMT. Voorbeelden hiervan zijn inzage in de beschikbaarheid van het MMT, overdracht van patiënten tussen de ketenpartners binnen de acute zorg en eventuele onderzoeksresultaten op basis van het MMT datamanagementsysteem.

Klik hier voor onze digitale bibliotheek van het MMT.