Focusgroep Capaciteitsmanagement - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroep Capaciteitsmanagement

Achtergrond

Al langer, maar zeker ook in de Corona-crisis, bleek regionaal en landelijk een grote behoefte aan inzicht in vrije capaciteit van de verschillende delen in de (acute) zorgketen. Het is niet eenvoudig gebleken om deze capaciteit goed en real time inzichtelijk te krijgen. Het kostte veel moeite en dagelijks handmatig werk om de gegevens die nodig waren bij elkaar te krijgen. Om real time inzicht te verkrijgen in capaciteit en om de processen rond de verschillende uitvragen te stroomlijnen is er voor de capaciteitsmanagers van de ziekenhuizen een ROAZ-brede focusgroep opgezet.

Doelstelling focusgroep

De focusgroep richt zich op capaciteitsmanagement in de ziekenhuizen. Deze focusgroep buigt zich naast het realtime inzicht in de verschillende vormen van capaciteit ook over het breder beschikbaar komen van gegevens over de drukte in de acute keten met als doel de keten optimaal te kunnen gebruiken. Daarnaast zal de focusgroep zich richten op kennisdeling over het gebruik van capaciteitsdata voor tactische en strategische planningen. Op termijn zouden ook capaciteitsmanagers van andere ketenpartners zich bij de focusgroep kunnen aansluiten.

Activiteiten

De focusgroep houdt zich bezig met het realtime inzichtelijk maken van (schaarse) beddencapaciteit in de ziekenhuizen middels de implementatie van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). In de focusgroep worden nieuwe ontwikkelingen besproken en worden wensen geformuleerd namens de regio. Ook worden werkafspraken gemaakt ten aanzien van het gebruik van het LPZ en het delen van informatie.
Binnen de focusgroep vindt afstemming plaats over regionale en landelijke uitvragen. Tot slot is de focusgroep de plek voor kennisuitwisseling op het vlak van capaciteitsmanagement.

Voorzitter

Tom Fresen (Adviseur, ROAZ Noord-Holland/Flevoland)

Adviseurs

Inge Verbeek – i.verbeek@amsterdamumc.nl
Martijn Rhebergen – m.rhebergen@amsterdamumc.nl
Tom Fresen – t.fresen@amsterdamumc.nl