ROAZ Beeld - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

ROAZ Beeld

ROAZ-beelden afgerond
De eerste helft van 2023 hebben adviseurs van het ROAZ-bureau samen met vele ketenpartners en zorgverzekeraars  in de subregio’s hard gewerkt aan de totstandkoming van de ROAZ-beelden. Op deze pagina kunnen de ROAZ-beelden worden gedownload en beantwoorden we enkele vragen over de ROAZ-beelden en het proces van de afgelopen maanden en het vervolg naar het maken van plannen.

Zie ook nieuwsbericht ROAZ-beelden op deze site.

Wat zijn dat ook alweer, ROAZ-beelden?
In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat elke ROAZ-regio een ROAZ-beeld opstelt. Dat is eigenlijk een foto van welke ontwikkelingen in de zorgvraag op de acute zorgketen afkomen. Je kunt dan denken aan de bevolkingsontwikkeling (toename van het aantal ouderen), het aantal patiënten dat contact opneemt met de huisartsenpost of het aantal patiënten dat gebruik maakt van de crisis GGZ.

Een beeld vol cijfers zegt toch niet zo veel? Hoe zijn die cijfers van context voorzien?
Een presentatie met enkel cijfers, grafieken en tabellen zegt nog weinig, dat klopt. Binnen onze ROAZ-regio hebben we daarom ook bewust nagedacht over hoe deze cijfers een eigen verhaal kregen en wat deze cijfers betekenen voor de acute zorgketen. Vergelijk het met kijken naar een abstract schilderij. We zien allemaal dezelfde kleuren en lijnen, maar zien er allemaal weer iets anders in. Zo is dat ook met kijken naar data.

Conform de afspraken die in het programma Toekomstbestendige acute zorgketen (TAZK) zijn gemaakt, zijn voor zes subregio’s ROAZ-beelden gemaakt. Dit zijn Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

In meerdere werksessies hebben alle partijen uit de (acute) zorgketen en de zorgverzekeraars hun perspectief gegeven op de cijfers. Meer precies: wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze patiënten, onze zorgprofessionals, onze organisatie van de zorg in de keten. Parallel daaraan hebben alle subregio’s ook in kaart gebracht welke initiatieven (projecten, afspraken, pilots enzovoort) er al zijn. Op basis van deze opbrengsten hebben subregio’s thema’s vastgesteld die nader zijn beschreven. Deze thema’s vormen het startpunt om straks aan de gang te gaan met ROAZ-plannen.

Hoe hebben de deelnemers de werksessies ervaren?
Wij hebben zeer positieve reacties ontvangen op deze werkvorm en zijn zelf ook erg tevreden. Wij hebben gezien dat alle deelnemers zich in deze periode proactief hebben ingezet en voorbereid waren. Tijdens de gesprekken werd ook heel goed duidelijk welke effecten verschillende sectoren ervaren bij bijvoorbeeld personeelstekort en hoe dat op zijn beurt weer leidt tot wat ze ook wel noemen ‘tweede en derde orde’ effecten in organisaties en de acute zorgketen. Zo wordt duidelijk hoe de acute zorgketen eigenlijk een ecosysteem op zichzelf is.

Zijn er veel overeenkomsten in de thema’s die subregio’s hebben vastgesteld?
Ja, we zien verschillende thema’s terugkomen in meerdere regio’s. Deze hadden we ook al verwacht omdat het al langer bestaande thema’s zijn binnen de zorg. Het gaat om onder andere de forse toename van het aantal (kwetsbare) ouderen, toenemende personeelskrapte, de hoge en vaak onnodige instroom,  problemen in de doorstroom in de gehele acute keten, problemen binnen de geestelijke gezondheidszorgen het gebrek aan coördinatie en afstemming tussen de ketenpartners.

Financiering is niet direct een thema op zichzelf, maar we zien wel dat financiering en bekostiging  belangrijke factoren zijn die in de weg staan en mogelijkheden kunnen bieden.

Hoe ging het verder?
Voor 1 juli 2023 zijn alle ROAZ-beelden in Nederland gepubliceerd op de website JZOJP (Juiste Zorg op de Juiste Plek (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)). Ook op de deze site  kunnen de zes subregionale beelden worden gedownload.

Met de oplevering van alle ROAZ-beelden, brak de volgende fase aan om op basis van alle beelden, ROAZ-plannen met elkaar te maken.

Vanuit zorgvuldigheid vinden er nu tussentijdse evaluatiegesprekken plaats met onze contactpersonen in de subregio’s, de zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. Op basis daarvan willen we onze ervaring en inzichten meenemen om tot ROAZ-plannen te komen.

De ROAZ-plannen zijn eind december 2023 opgeleverd en gepubliceerd.