Besluitvorming in ROAZ - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Besluitvorming in ROAZ

Consensus

Afspraken die gemaakt worden in ROAZ-verband zijn niet vrijblijvend, maar het ROAZ heeft geen doorzettingsmacht en ROAZ-afspraken zijn niet juridisch bindend. Dit betekent dat besluiten binnen ROAZ-verband in principe enkel kunnen worden genomen op basis van consensus. Voor besluitvorming op basis van consensus is goede vertegenwoordiging van sectoren in het ROAZ belangrijk.
Echter, ten tijde van een crisis is het command & control-principe zoals gangbaar binnen de crisisbeheersing leidend. Dit betekent dat ook in crisissituaties wordt gestreefd naar consensus, waarbij in uiterste instantie de voorzitter van het crisisoverleg de doorslag geeft wanneer partijen het niet eens kunnen worden. Dit is van belang om te zorgen dat besluitvorming niet stagneert in crisissituaties.


Uitgangspunten/scope besluitvorming

Besluitvorming/afspraken in het bestuurlijke ROAZ:

 • Betreft (samenwerking in) de acute zorgketen;
 • Betreft regionaal niveau (heel Noord-Holland of Flevoland). Subregionale en lokale besluiten of afspraken tussen enkele ketenpartner-organisaties moeten worden gedeeld in het ROAZ, maar hoeven daar niet te worden voorgelegd ter besluitvorming, mits deze geen effect hebben op de rest van de ROAZ-regio;
 • Betreft de gehele acute zorgketen of een deel daarvan, maar altijd samenwerking tussen tenminste twee sectoren. Wanneer het afspraken of besluiten binnen één sector betreft, moet dit worden gedeeld in het ROAZ, maar het hoeft daar niet te worden voorgelegd ter besluitvorming.

Onderwerpen

Het is belangrijk om de besluitvorming binnen het ROAZ te scheiden in crisis- en reguliere onderwerpen:

 • In het reguliere ROAZ worden besluiten genomen over uiteenlopende niet-COVID onderwerpen. Hier is geen uitputtende lijst voor op te stellen, maar voorstelbaar is besluitvorming rond o.a.:
  • Organisatie van het ROAZ (convenant, overlegstructuur etc)
  • Besteding OTO-stimuleringsgelden
  • Start van een regionaal project
  • Regionale aanpak druk op de acute zorgketen en capaciteitsproblematiek
  • De inhoud van een reactie op landelijke initiatieven en verzoeken (bijv. LNAZ-initiatieven, verzoeken ministerie of uitvoeringsinstanties)
  • Kwaliteitskader Spoedzorgketen
  • Toetsen van het continuïteitplan van een zorgaanbieder die voornemens is acuut zorgaanbod te wijzigen, door te beoordelen of de zorgcontinuïteit in de regio voldoende wordt geborgd.
 • In het Bestuurlijk Crisis ROAZ (BCR) worden enkel besluiten genomen over onderwerpen die te maken hebben met de COVID-19 crisis. De belangrijkste onderwerpen zijn: mate en wijze van op- en afschaling van COVID-zorg en reguliere zorg, akkoord geven voor het optuigen van COVID-units in de VVT-sector, regionaal gezamenlijk optrekken in beleid rond bezoekregelingen, vaccinaties, PBM en andere COVID-19 gerelateerde zaken. Tevens is de gezamenlijke voorbereiding op fase 3 – crisiszorg een belangrijk onderwerp in het BCR.