Traumavisitaties - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Traumavisitaties

De Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie (NVT) onderscheidt level 1, level 2 en level 3 ziekenhuislocaties op het gebied van traumazorg.

In Nederland zijn 11 regionale traumacentra aangewezen die de taak hebben om ernstig gewonde ongevalsslachtoffers op te vangen en te behandelen. Dit zijn level 1 traumacentra. Naast level 1 onderscheidt de Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie level 2 en level 3 ziekenhuislocaties, waar minder ernstig gewonde traumapatiënten kunnen worden opgevangen.

Een belangrijk instrument voor het optimaliseren van de traumazorg zijn visitaties. Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland voert traumavisitaties uit bij de ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland. Doelstellingen van deze visitaties zijn:

  • Het evalueren van de kwaliteit van het traumazorg proces (eerste opvang en vervolgzorg);
  • Het toetsen van de mate waarin in het betreffende ziekenhuis aan kwaliteitsbevordering wordt gewerkt (PDCA-cyclus).

Ieder ziekenhuis wordt elke 5 jaar gevisiteerd. De visitatie bestaat uit het bestuderen van vooraf opgevraagde beleidsdocumenten en een bezoek door een visitatiecommissie.

De rapporten van de afgeronde visitaties worden vastgesteld door de leden van Focusgroep Traumazorg.

De procedures, taken en verantwoordelijkheden van de visitatiecommissie en het te visiteren ziekenhuis is vastgelegd in het regionale Visitatiereglement regio Noord-Holland / Flevoland. Het landelijke visitatiereglement traumazorg van het LNAZ voor de visitatie van level 1 traumacentra vindt u hier, samen met een toelichtingsbrief van het LNAZ.