Beschikbaarheidsbijdrage OTO - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Beschikbaarheidsbijdrage OTO

De adviseurs dienen jaarlijks een aanvraag beschikbaarheidsbijdrage Opleiden, Trainen en Oefenen in bij de NZa. De hoogte van deze aanvraag is, sinds 2022, gebaseerd op het aantal instellingen binnen de betreffende regio en gaat hierbij uit van normbedragen per instelling per sector.
Deze beschikbaarheidsbijdrage is een brutobedrag waaruit niet alleen de jaarplannen van de zorginstellingen dienen te worden bekostigd, maar ook een deel overhead van het Netwerk Acute Zorg en de regionale projecten die het Netwerk Acute Zorg voor de keten partners organiseert.

Met ingang van 2023 stelt het Netwerk Acute Zorg, per instelling, een maatwerk-budget vast. Dit bedrag is gebaseerd op de normbedragen en de historische realisatie van OTO-activiteiten van die instelling. Hierdoor is op regionaal niveau een grotere reserve beschikbaar om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en behoeftes.
Het is dus, mits daar voldoende financiële ruimte voor bestaat, mogelijk om, in overleg met de adviseurs Crisisbeheersing & OTO, een aanpassing of een aanvulling te doen op het bestaande jaarplan.

* VVT-sector
De VVT (Verpleeg-, Verzorghuizen en Thuiszorg) is formeel geen convenant partner en daarmee in principe uitgesloten van aanspraak op de OTO-stimuleringsgelden. Onder voorwaarden kunnen zij toch aanspraak maken op OTO-stimuleringsgelden.
In samenwerking met de collega’s van de GHOR-bureaus in de regio worden er bovenregionale workshops op het gebied van Crisisbeheersing en OTO georganiseerd voor de VVT-sector.