Focusgroep Spoedzorgketen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroep Spoedzorgketen

Achtergrond

Voor optimale acute ketenzorg is de samenwerking tussen huisartsen(posten) (HAP), SEH-afdelingen van ziekenhuizen en de ambulancedienst essentieel, want het is van groot belang dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt.

Van oudsher lag de nadruk binnen de focusgroep op de samenwerking tussen de SEH-HAP. Door de reikwijdte van actuele onderwerpen en de samenstelling van de groep, waarin ook de ambulancedienst vertegenwoordigd isa, is een aantal jaar geleden besloten om dit breder te trekken naar een groter deel van de spoedzorgketen. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de afbakening van de focusgroep, want spoedzorgketen impliceert een breed werkveld. De focus zal blijven liggen op de instroom in de acute zorgketen (via huisarts, HAP, ambulance, ziekenhuis).

Doelstelling focusgroep

De focusgroep heeft als doel de samenwerking tussen de ketenpartners huisarts(en posten), ambulance/meldkamer en ziekenhuizen in de spoedzorgketen te verbeteren. Samen kijken zij hoe knelpunten en verstoringen in de instroom en doorstroom kunnen worden opgelost. Naast verbeterprocessen is een belangrijk doel dat de deelnemers kennis nemen van elkaars werelden en elkaars werkprocessen begrijpen.

De focusgroep bestaat uit:

 • Medisch managers en organisatorisch managers SEH
 • Medisch managers en organisatorisch managers huisartsenposten
 • Medisch managers ambulancediensten

De focusgroep informeert naar het Sector en Tactisch ROAZ en implementeert naar de werkvloer. De focusgroep vormt zo de link tussen beleid en uitvoering.

Activiteiten

De focusgroep komt 2-3 keer per jaar bij elkaar, waarbij er met vaste vergaderonderwerpen wordt gewerkt:

 • Capaciteit in de regio
 • Kwaliteitskader Spoedzorgketen
 • Ketenincidenten / casuïstiekbespreking
 • Lateralisaties in de regio

Belangrijke onderwerpen die aan bod zijn gekomen en producten die de focusgroep Spoedzorgketen de afgelopen jaren heeft opgeleverd zijn:

 • Stops in de regio / Escalatieprocedure bij dreigende SEH/shockroom stop
 • SBARR (o.a. bewustwording, SBARR notitieblokken)
 • Prioritering normen Kwaliteitskader Spoedzorgketen (normen betreffende HAP/SEH/RAV)
 • Inzicht in competenties/faciliteiten van ziekenhuizen voor de regio/ketenpartners
 • Specifieke groepen sneller juiste plek voor juiste zorg
 • Verbeterproces Overdracht/directe toegang tot tertiaire zorg

SBARR

In september zal een SBARR thema maand georganiseerd worden. Tijdens deze maand zal aandacht gegeven worden aan deze overdracht systematiek. Een filmpje over de SBARR overdracht is hier te zien.

Agendacommissie

We werken met een agendacommissie, hierin zal een vertegenwoordiger per sector betrokken zijn (SEH, HAP en RAV). Dit overleg zal worden gecoördineerd door de adviseurs van het Netwerk acute zorg.

Adviseur

Corina de Groot – c.degroot@amsterdamumc.nl