Focusgroep Acute Verloskunde - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroep Acute Verloskunde

Focusgroep Acute Verloskunde

Achtergrond

Binnen de geboortezorg werken eerstelijns verloskundigen, kraamzorg, ambulancedienst en afdelingen verloskunde en neonatologie van ziekenhuizen dagelijks samen. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer tussen de 165.000 en 170.000 kinderen geboren (CBS, 2023). In 2020 vond ongeveer 30% van de geboortes in de eerste lijn plaats (thuis/geboortecentrum) en 70% in het ziekenhuis (NZA, 2021; PerinNed). Ongeveer 17% van de kinderen wordt geboren met een keizersnede.
Slechts een klein deel van alle bevallingen is ‘acuut’ of ‘subacuut’. Zeker in deze situaties is samenwerking in de keten essentieel om te zorgen dat moeder en (ongeboren) kind zo snel mogelijk in het ziekenhuis terecht komen. In de focusgroep is samen met alle betrokkenen vastgesteld welke indicaties acuut en subacuut zijn (bijv. fluxus en uitgezakte navelstreng) en hoe er moet worden samengewerkt in de keten om zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Doelstelling focusgroep

De opdracht van het ROAZ aan deze focusgroep is het bespreken en prioriteren van knelpunten en daarbij horende oplossingen voor (kwaliteits-) en capaciteitsverbeteringen in de keten. Ook kennisuitwisseling is een belangrijke opdracht.

Activiteiten

Actuele thema’s binnen deze focusgroep zijn:

 • Inzicht in capaciteit:
 • Transitie van het Acuut Zorgportaal naar het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ), waarin de stops op verloskundeafdelingen inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast vindt er een doorontwikkeling plaats van een beddenoverzicht per verloskundeafdeling/geboortezorg. Een regionale expertisegroep LPZ buigt zich over de inrichting.
 • Kwaliteitsverbeteringen:
  • Een belangrijke focus is het protocol ‘acute prehospitale verwijzingen’ en het up to date houden van de informatie. In een video over een fluxus post partum wordt dit protocol in beeld gebracht.
   Naast het protocol vonden de kinderartsen uit de regio het van belang om afspraken te maken over hoe te handelen bij pasgeborenen in vitale nood. Gezamenlijk hebben zij dit verwerkt tot de richtlijn ‘Vitaal Bedreigde Neonaat’. Bekijk ook de video over een pasgeborene met een moeilijke start.
  • Een e-learning is ontwikkeld voor de zorgpartners en zakkaartjes van 5 acute indicaties. Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is nauw betrokken bij de implementatie en onderhoud van dit proces. De e-learning Verloskunde met als onderwerp acute verwijzingen is bedoeld voor verloskundigen en Obstetrie verpleegkundigen, maar het biedt ook belangrijke kennis voor meldkamer- en ambulancemedewerkers, kraamverzorgenden, gynaecologen en kinderartsen. Deelnemers aan de focusgroep Acute Verloskunde hebben als betrokken partijen in de acute zorgketen werkafspraken gemaakt en een protocol ontwikkeld dat betrekking heeft op overdrachtmomenten en parallelle acties. De e-learning wordt beheerd door de Amstel Academie. Voordeel hiervan is dat de backoffice bereikbaar is en vragen of verstoringen snel kunnen worden verholpen. De e-learning kost € 15,–een eenmalige registratie is wel belangrijk.
   Er is accreditatie aangevraagd voor deze e-learning bij de KNOV en V&VN VOG, waarmee Verloskunde en Obstetrieverpleegkundigen deze punten krijgen toegekend. Na het doorlopen van de hele e-learning en de toetsvragen kom je in aanmerking voor accreditatiepunten.
 • Vanwege de capaciteitsproblematiek in de regio Amsterdam-Amstelland is een sub-regionaal overleg georganiseerd (COGAA), waarbij een regionaal projectplan met lokale en regionale projecten is opgesteld. Ook de Sigra en Zilveren Kruis zijn hierbij betrokken.
 • Zie hier het COGAA Regionaal Projectplan regioplan COGAA

Klik hier voor de highlights focusgroep Acute Verloskunde 2023.

Adviseurs

Corina de Groot – c.degroot@amsterdamumc.nl
Martijn Rhebergen – m.rhebergen@amsterdamumc.nl