Beleid en kwaliteitskader - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Beleid en kwaliteitskader

Om de kwaliteit van voorbereiding op rampen en crises inzichtelijk en aantoonbaar te maken is het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO ontwikkeld. Het kwaliteitskader beschrijft wat er minimaal verwacht wordt van zorginstellingen om voorbereid te zijn op rampen en crises. Het kwaliteitskader bevat twee toetsingsinstrumenten om te kunnen meten of de zorginstellingen voldoen aan de minimale normen: een checklist zelfevaluatie en een visitatie- instrument.

Checklist zelfevaluatie
De normen uit het kwaliteitskader zijn opgenomen in een checklist. Instellingen vullen de vragenlijst in om daarmee een zelfevaluatie te krijgen over hun voorbereiding op rampen. Uit de zelfevaluatie komen aanbevelingen voor kwaliteitsverbeteringen naar voren. Doel is om de zelfevaluatie jaarlijks uit te voeren; dit is een vereiste bij de aanvraag van het OTO-jaarplan.

Visitatie-instrument
De visitatie is een instrument waarmee een intercollegiale toetsing wordt uitgevoerd. Op basis van vooraf aangeleverde documenten en gesprekken met sleutelfunctionarissen uit de crisisorganisatie vormt de visitatiecommissie een oordeel over de mate van voorbereiding op rampen.

Regionaal Meerjarenbeleidsplan OTO 2021-2025
Met de ketenpartners is een meerjarenbeleidsplan 2022-2025 ontwikkeld wat de missie, visie en beleidsdoelstellingen voor de komende jaren beschrijft. Het geeft duiding en richting aan nieuwe ontwikkelingen en op versterking van de staande ketensamenwerking binnen de opgeschaalde zorg.

Regionaal OTO jaarplan 2023
Jaarlijks wordt een regionaal OTO-jaarplan opgesteld waaraan zowel de GHOR-bureaus uit onze ROAZ-regio, als de ketenpartners bij monde van de OTO-coördinatoren input aan kunnen leveren.

De kwaliteitscyclus
Binnen de regio werken we aan optimalisatie van de regionale OTO-kwaliteitscyclus. De kwaliteitscyclus is gebaseerd op de PDCA-systematiek en is leidend. De opzet bevat in chronologische volgorde de diverse stappen van de OTO-cyclus. Er is ook een bijpassende jaarplanning / jaaragenda gemaakt.