Focusgroep Heupfracturen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroep Heupfracturen

Achtergrond

Heupfracturen komen veel voor. In Nederland worden er jaarlijks circa 17.500 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met een zogenoemde geïsoleerde heupfractuur (een heupfractuur waarbij de patiënt geen ander ernstig letsel heeft)¹. Binnen de regio Noord-Holland / Flevoland komt dit neer op circa 3000 patiënten per jaar. Patiënten met een heupfractuur hebben vaak een hoge leeftijd (mediane leeftijd voor Noord-Holland/Flevoland was in 2021 80.6 jaar), wat de kwetsbaarheid en het risico op complicaties verhoogt.

Doelstelling focusgroep

Doel van de focusgroep Heupfracturen is om op regionaal niveau multidisciplinaire kennis en ervaringen uit te wisselen om daarmee de kwaliteit van de zorgketen voor patiënten met een heupfractuur te behouden dan wel te verbeteren.

De doelgroep bestaat uit zorgverleners binnen de gehele keten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een heupfractuur binnen de regio Noord-Holland en Flevoland. Deze zorgverleners zijn door hun organisatie gemandateerde vertegenwoordigers. Het betreffen o.a. geriaters, internisten ouderengeneeskunde, orthopeden, traumachirurgen en andere betrokken zorgverleners (afdelingshoofden, SEH-artsen, fysiotherapeuten). De samenstelling van de focusgroep kan per bijeenkomst wisselen.

De focusgroep komt minimaal één keer per jaar bij elkaar en heeft twee inhoudelijke voorzitters.

Activiteiten

Onderwerpen die tijdens de focusgroep bijeenkomsten aan bod komen zijn o.a.: het identificeren van actuele knelpunten v.w.b. de zorg voor patiënten met een heupfractuur in de regio en het uitzetten van actieplannen om deze knelpunten weg te nemen, het evalueren van deze actieplannen (bijvoorbeeld door het monitoren van de ligduur, complicaties en de 30 dagen mortaliteit waarbij data uit de LTR en de DHFA-registraties kunnen worden gebruikt) en het bespreken van de stand van zaken t.a.v. de nieuwste wetenschappelijke inzichten rondom heupfracturenzorg.

Tevens wordt elke 2 jaar een infographic gemaakt met samenvattende informatie over heupfracturen in de regio Noord-Holland / Flevoland. Klik hier voor de infographic uit 2021.

In 2016 is er door een werkgroep binnen de focusgroep Heupfracturen een regionale blauwdruk voor een transmuraal zorgpad voor patiënten met een heupfractuur opgesteld. In deze blauwdruk zijn doelstellingen geformuleerd om de zorg voor (kwetsbare) oudere patiënten met een heupfractuur verder te optimaliseren. Deze doelstellingen worden regelmatig geëvalueerd.

Voorzitters

Kees Kalisvaart (klinisch geriater Spaarne Gasthuis)

Bas Twigt (traumachirurg BovenIJ Ziekenhuis)

Adviseur

Dana Ohana: D.ohana@amsterdamumc.nl

Kitty Veerbeek: C.veerbeek@amsterdamumc.nl

¹LNAZ – Landelijke Trauma Registratie 2020.