Kwaliteitskader Spoedzorgketen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft in 2020 het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het Kwaliteitsregister. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de minimale normen vereisten voor de (regionale) organisatie van en de samenwerking binnen de keten van spoedzorg. Hierbij zijn de landelijke afspraken met de koepelorganisaties over de minimale vereisten vertaald naar wettelijke normen, bestaande normen, nieuwe normen, aanbevelingen en richtlijnen. Door de coronapandemie is de implementatie van het kwaliteitskader Spoedzorgketen vertraagd.

Landelijk

De Kwaliteitsraad heeft bij de vaststelling een aantal aanbevelingen en opdrachten voor doorontwikkeling gegeven. Het instellen van een ‘Spoedzorgtafel’ is daar één van. Deze Spoedzorgtafel houdt zich niet alleen maar bezig met de implementatie en doorontwikkeling van dit kwaliteitskader, maar neemt ook de regie over de volgende stappen in het gezamenlijk en in de volle breedte organiseren van goede spoedzorg voor iedere burger. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van het kwaliteitskader ligt uiteraard bij de zorgverleners en hun organisaties.

Digitaal  

Om ketenpartners te ondersteunen en meer overzicht te geven heeft de landelijke werkgroep Kwaliteitskader  van het LNAZ het Kwaliteitskader Spoedzorgketen gedigitaliseerd. Door middel van een Webapplicatie kunnen normen eenvoudig worden opgezocht, geordend, geëxporteerd en verspreid. Tevens is het voor zorgpartners mogelijk de voortgang van de implementatie binnen de eigen organisatie te monitoren (inlogversie) en kunnen ROAZ coördinatoren regio-overzichten genereren (inlogversie) www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl.

Regionaal

Met elke subregio binnen het ROAZ Noord-Holland/Flevoland zijn in de afgelopen periode een of twee overleggen geweest om de ROAZ-normen te bespreken. De focusgroep Spoedzorgketen heeft een aantal normen tot speerpunt gemaakt en zijn hier in werkgroepen mee aan de slag. Wat opvalt is dat bij zorgorganisaties de interpretatie van normen heel verschillend kan zijn. Door dit in regioverband te bespreken, worden de normen transparanter gemaakt en worden er ook afstemmingsafspraken gemaakt. Kortom, de meerwaarde om met elkaar het normenkader te bespreken is groot! Het normenkader is veelomvattend en bovendien een afspiegeling van de huidige wet- en regelgeving die zich richt op de kwaliteit van de spoedzorg die zorgverleners in ketenverband leveren.

Het uitgangspunt is dat verondersteld mag worden dat de wettelijke en bestaande normen reeds door de afzonderlijke ketenpartners zijn geïmplementeerd. Naast de normen beschrijft het kwaliteitskader eveneens een aantal aanbevelingen en richtlijnen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen. In de huidige kwaliteitskader is daarvoor nog geen implementatiedatum geplakt. We nemen de normen geformuleerd als aanbevelingen wel mee in de regionale overleggen.

Meer weten?

Corina de Groot (c.degroot@amsterdamumc.nl)
Leo Notenboom (w.notenboom@amsterdamumc.nl)