Focusgroep Acute Psychiatrie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Focusgroep Acute Psychiatrie

Achtergrond

Bij acute zorg voor psychiatrische patiënten zijn vaak verschillende zorgpartijen uit de keten betrokken. Wat dat betreft is dit echte ketenzorg. De GGZ-crisisdienst is hierin vaak de centrale spil. In 2020 waren er bij volwassenen in Nederland ruim 48.000 patiëntcontacten met een crisisdienst GGZ. Het aantal patiënten met één of meer contacten was ruim 38.000. Onder jongvolwassenen (rond het 25e jaar) komen crisiscontacten het meest voor. Met het ouder worden neemt de kans op een crisiscontact af. Alleen boven de 75 jaar is de kans weer wat groter. Het aantal patiëntcontacten lag in 2020 12,2% lager dan in 2019. Mogelijk is dit een gevolg van de COVID-pandemie en de maatregelen die er werden genomen. Ook zou de wijziging in de bekostiging van de acute GGZ in 2020 van invloed geweest kunnen zijn. In de periode 2016-2018 daalde het aantal crisiscontacten en aantal patiënten met een crisiscontact geleidelijk, maar die daling stokte in 2019 (bron: RIVM/VZinfo).

Voor de organisatie van de acute psychiatrie is Nederland verdeeld in 28 acute GGZ-regio’s. In iedere regio is één van de GGZ-organisaties verantwoordelijk voor de regie van de acute psychiatrie in zijn regio. Dit gebeurt op basis van de Geïntegreerde Module Acute Psychiatrie (GMAP). De GMAP beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen in een crisissituatie, van wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben en bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is (triage, vervoer, beoordeling en behandeling). De ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland is verdeeld in vijf GGZ-regio’s.

Doelstelling focusgroep

De opdracht van het ROAZ aan de focusgroep Acute psychiatrie is het in kaart brengen van patiëntenstromen van de acute psychiatrische zorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten.

Activiteiten

Binnen de huidige zorg voor acuut verwarde personen blijken nog veel uitdagingen te bestaan. Deze uitdagingen centreren zich in de thema’s die ook beschreven staan in de GMAP o.a. rondom triage, vervoer, beoordeling, opvang en vervolgzorg. De focusgroep brengt patiëntenstromen in kaart en organiseert overleggen en werkgroepen die gericht zijn op verbetering van de samenwerking in de keten.

Voorzitter

Jeroen Zoeteman (psychiater, directeur behandelzaken Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam)

Adviseurs

Marloes Wessel – m.wessel@amsterdamumc.nl
Tom Fresen – t.fresen@amsterdamumc.nl