Update ROAZ-beeld en ROAZ-plan - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2023
|
Artikelen

Update ROAZ-beeld en ROAZ-plan

Update ROAZ-beeld en ROAZ-plan

Met de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is aan zorgpartijen de opdracht gegeven om met elkaar te werken aan een toekomstbestendige (acute) zorgketen. De verwachting is dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg in de nabije toekomst verder onder druk zal komen te staan en dat deze zal vastlopen bij ongewijzigd beleid. In navolging van IZA wordt daarom van elk Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) verwacht dat zij een plan van aanpak opstelt voor de acute zorg in de eigen regio. Dit (ROAZ-)plan vormt de werkagenda om met de beperkt beschikbare mensen en middelen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg binnen de ROAZ-regio te kunnen blijven borgen.

ROAZ-beeld
De eerste stap is het maken van een ROAZ-beeld, waarna het ROAZ-plan volgt. In het ROAZ-beeld worden onder andere de huidige en verwachte zorgvraag en zorgaanbod in kaart gebracht, wordt gekeken naar trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en vindt een inventarisatie van de samenwerkingsvormen binnen de ROAZ-regio plaats. De uitkomsten van het ROAZ-beeld ondersteunen vervolgens het opstellen van het ROAZ-plan. Het netwerkbureau van het ROAZ Noord-Holland/Flevoland heeft een coördinerende rol bij de totstandkoming van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan.

Uitvraag loopt
Voor het verzamelen van relevante data is er door het ROAZ-bureau een uitvraag opgesteld voor de acute zorgpartijen van Noord-Holland/Flevoland. Deze uitvraag vormt de basis voor het ROAZ-beeld en is inmiddels uitgezet bij alle huisartsenposten, ziekenhuizen, ambulancediensten, acute GGZ en VVT binnen de regio Noord-Holland/Flevoland. De resultaten van de uitvraag gecombineerd met aangeleverde data van het RIVM, de NZa en CBS vormen gezamenlijk het ROAZ-beeld. Het ROAZ-bureau Noord-Holland/Flevoland draagt zorg voor het opstellen van het ROAZ-beeld.

Tijdlijn en proces
Het ROAZ heeft gekozen om bij het opstellen van de ROAZ-beelden, en hiermee ook de ROAZ-plannen, in beginsel uit te gaan van de subregio-indeling overeenkomstig het programma Toekomstbestendige Acute Zorgketen. Om te komen tot het definitieve ROAZ-beeld hanteert het ROAZ-bureau Noord-Holland/Flevoland per subregio de volgende processtappen:

 • In de loop van mei 2023 wordt een duidingsoverleg gepland met de tactische managementlaag;
 • Ter voorbereiding op het duidingsoverleg zal het concept ROAZ-beeld naar de deelnemers gestuurd worden met het verzoek om vragen en/of opmerkingen te formuleren over het concept ROAZ-beeld;
 • In het duidingsoverleg komen vervolgens de volgende aspecten aan de orde:
  1. Presenteren concept ROAZ-beeld inclusief een voorlopige ‘analyse’;
  2. Toetsen herkenbaarheid concept ROAZ-beeld voor de eigen organisatie/sector en de subregio;
  3. Voorlopige conclusies op basis van het concept ROAZ-beeld;
  4. Compleetheid gepresenteerde inzichten concept ROAZ-beeld;
  5. Aansluiting concept ROAZ-beeld bij de regiovisie.
 • Eventuele input vanuit het duidingsoverleg wordt verwerkt om te komen tot het definitieve ROAZ-beeld;
 • Het definitieve ROAZ-beeld zal medio juni 2023 per subregio ter besluitvorming voorgelegd worden in het bestuurlijke overleg.

 

Voor meer informatie over het ROAZ-beeld kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs:

Marloes Wessel                – m.wessel@amsterdamumc.nl
Tom Fresen                        – t.fresen@amsterdamumc.nl
Leo Notenboom              – w.notenboom@amsterdamumc.nl

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: