Acute Psychiatrie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Acute Psychiatrie

Acute psychiatrische zorg is ketenzorg. In de acute zorg voor verwarde personen is de crisisdienst de centrale spil. Afhankelijk van o.a. de ernst, bekendheid met GGZ en locatie vindt de eerste opvang nu meestal plaats via/door de huisarts/enpost(HAP), spoedeisende hulp (SEH), politie en/of GGZ Klinieken, die vervolgens de crisisdienst oproept. De crisisdienst beoordeelt de persoon thuis of op locatie, of wordt hiervoor naar de crisisdienst vervoerd. De SEH of HAP spelen een belangrijke rol om somatiek uit te sluiten. Bij uitermate verstorend of dreigend/agressief gedrag speelt de politie (en GGD) een belangrijke rol in de eerste opvang.

De opdracht van het ROAZ aan deze focusgroep is het in kaart brengen van de acute psychiatrische zorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten. Binnen de huidige zorg voor acuut verwarde personen blijken nog veel uitdagingen te bestaan. Deze uitdagingen centreren zich o.a. rondom verwijzing, vervoer en opvang. Actuele thema’s binnen deze focusgroep zijn o.a.:

  • Het verbeteren van de herkenning en triage van verwarde personen. Hiervoor hebben wij in de regio een triagekader en –protocol ontwikkeld, dat ook landelijk grotendeels is overgenomen. De focus ligt hierbij op de crisisdiensten. Wij voeren momenteel een pilot uit met het protocol. Klik hier voor meer informatie (rapport).
  • Kennisuitwisseling en faciliteren van afspraken en lokale initiatieven over het vervoer en de opvang verwarde personen die geen strafbare feiten hebben gepleegd en/of niet gevaarlijk zijn. De politie heeft al in het najaar van 2016 aangegeven in (de loop van) 2017 deze personen niet langer te willen vervoeren en op te vangen.
  • Kwaliteitsverbetering door het monitoren en spiegelen van landelijke afspraken en indicatoren voor de acute psychiatrie in de regio. De minister van VWS heeft in 2016 aangezet tot de ontwikkeling van aanvullende kwaliteitsstandaarden voor de sector: (o.a.) de Generieke Module Acute Psychiatrie en het Model Passend Vervoer. Deze worden in het voorjaar verwacht en zullen richtinggevend zijn in de oplossingsrichtingen en veranderingen de komende jaren, ook in de regio Noordwest.

De voorzitter van de focusgroep is Jeroen Zoeteman (Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam)