Kwetsbare ouderen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Kwetsbare ouderen

Het aantal ouderen onder de Nederlandse bevolking neemt toe, en zal de komende jaren fors toe blijven nemen. In 2012 waren er 2,7 miljoen 65+’ers in Nederland; de verwachting is dat dit er in 2041 4,7 miljoen zullen zijn (CBS bevolkingsprognose).

Uit een inventarisatie die is uitgevoerd in de ROAZ regio van Netwerk Acute Zorg Noordwest blijkt in de eerste twee kwartalen van 2015 een toename van 50% van het aantal ouderen op HAP’s ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Deze trend is mogelijk te wijten aan beleidsontwikkelingen enerzijds (veranderingen in de Wet langdurige zorg), alsook de vergrijzing anderzijds. Klik hier voor meer informatie.

De focusgroep komt in februari 2017 voor het eerst bijeen. De focusgroep heeft als doel de routing van de (kwetsbare) oudere patiënt door de keten van acute zorg te optimaliseren, vanuit het perspectief van de patiënt.

De focusgroep Kwetsbare ouderen wordt voorgezeten door Prabath Nanayakkara (internist acute geneeskunde, VUmc) en Bianca Buurman (lector transmurale ouderenzorg, AMC).