Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

14 april 2022
|
Nieuws

Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden

Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden

Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de bijeenkomst, zullen wij vanaf deze nieuwsbrief één artikel maken met een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn in de focusgroepen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.
 

Belangrijkste bespreekpunten:

Funnelplots 2020 

In het kader van transparantie zijn binnen de focusgroep de uitkomsten van de funnelplots 2020 besproken. In deze funnelplots is te zien in hoeverre de daadwerkelijke mortaliteit (sterfte) binnen een ziekenhuis afwijkt van de te verwachte mortaliteit voor het betreffende ziekenhuis, waarbij de verwachte mortaliteit berekend wordt op basis van verschillende patiëntkarakteristieken en de ernst van de letsels van de behandelde patiënten. De analyse van de plots hebben als doel de kwaliteit van de traumazorg te evalueren en daar waar nodig acties uit te zetten om de kwaliteit te verbeteren. 

 

 DHFA registratie 

De Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) is een multidisciplinaire kwaliteitsregistratie en heeft als doel om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een heupfractuur te verbeteren. Tijdens de focusgroep hebben in totaal 8 ziekenhuizen aangegeven de DHFA-data met elkaar te willen delen via de zogeheten Codman Connect functionaliteit. Goed nieuws, want op basis hiervan kunnen we  binnenkort verschillende kwaliteitsanalyses uitvoeren op gebied van de (uitkomsten van) de behandeling van patiënten met een heupfractuur.
 

 
Belangrijkste bespreekpunten:

Met spoed beschikbaar 

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens tussen huisartsen(posten), ambulance/meldkamer en afdelingen SEH van de ziekenhuizen. Dit programma biedt ondersteuning om te voldoen aan de Richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is afgesproken om deze richtlijn uiterlijk augustus 2023 te implementeren en te gebruiken. Op een aantal plekken in onze ROAZ-regio zijn zorgaanbieders al bezig om deze gegevensuitwisseling te realiseren.  

 

Capaciteit spoedzorg in de toekomst 

Met betrekking tot de huidige situatie is gesproken over knelpunten n.a.v. een niet goede naleving van afspraken over het afkondigen van stops. Ook de communicatie m.b.t. de stops vormt vaak een knelpunt in de praktijk.   

Met betrekking tot een toekomstige situatie is het conceptadvies ‘Passende acute zorg’ van de NZa besproken, waarin ontwikkelingen over de zorgvraag, organisatie en beschikbaarheid van acute zorg en coördinatie van in-, door- en uitstroom van acute zorg beschreven zijn met een advies hoe de toegankelijkheid kan worden verbeterd. De ROAZ-regio’s zullen een belangrijke rol gaan spelen in het ontwikkelen van een plan om de acute zorg bereikbaar en beschikbaar te houden in hun regio. Dit is een project van alle ketenpartners in het ROAZ en niet alleen de bestuurlijke laag is hierbij betrokken, maar input vanuit de operationele/tactische laag is ook van belang. 

 

Belangrijkste bespreekpunten:

LPZ – Stroke-patiënt zoekt bed
Zaans Medisch Centrum en OLVG realiseren in een pilot als eerste(n) inzicht in de capaciteit van stroke-bedden middels het LPZ en maken uniforme afspraken die daar bij horen. In april zal de pilot starten, waarna het verder kan worden uitgerold in de rest van de regio. 1 juli is vooralsnog de deadline voor alle ziekenhuizen in de ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland.  

Nico.lab – Beelduitwisseling acute strokes
Eind 2021 heeft de focusgroep een bestuurlijk advies opgesteld om voor de acute strokes Strokeviewer van Nico.lab te gebruiken voor beelduitwisseling. Op 1 december werd dit advies overgenomen en geaccordeerd door bestuurders. In de regio hanteren we in principe XDS als beleid voor de uitwisseling van informatie/beelden. Uitzondering blijft dus de stroke-zorg. StrokeViewer werkt sneller en heeft ook een AI-component die XDS niet biedt. 

Triage en verwijzing MKA/RAV – Acute draaiduizeligheid
Op de regionale SEH’s beoordelen neurologen geregeld patiënten met acute geïsoleerde draaiduizeligheid, die niet acuut door de MKA/RAV in het ziekenhuis gepresenteerd hadden hoeven worden. In dit kader zijn de triage, beoordelings- en verwijsafspraken van MKA’s/RAVs in kaart gebracht en besproken. Conclusie is dat het knelpunt niet in triage zit, maar verbetering vooral mogelijk is in de beoordeling ter plaatse door ambulanceverpleegkundigen. Er wordt nu een voorstel uitgewerkt waarbij de termijn start klachten (<4,5 uur) wordt meegenomen in de verwijzing en keuze voor het ziekenhuis of huisarts. Hierover volgt op een later moment meer informatie.  

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: 

Focusgroep Traumazorg Marleen van den Berg (mh.vandenberg@amsterdamumc.nl)
Paulien Homma (p.c.homma@amsterdamumc.nl) 

Focusgroep Spoedzorgketen Jeroen Dokter (r.j.dokter@amsterdamumc.nl)
Mindy Stevenhaagen (m.stevenhaagen@amsterdamumc.nl 

Focusgroep Acute Neurologie Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl)
Martijn Rhebergen (m.rhebergen@amsterdamumc.nl)

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: