Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

7 juli 2022
|
Nieuws

Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden

Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de bijeenkomst, volgt hierbij een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn in de focusgroepen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden:

Focusgroep Acute Cardiologie – 9 mei 2022

Belangrijkste bespreekpunten:

 • Eerste Hart Hulp stops
  Het aantal en ook de duur van de Eerste Hart Hulp stops is in de eerste maanden van 2022 sterk gestegen in de regio Amsterdam (ook Kennemerland). Ambulance Amsterdam kon patiënten soms niet kwijt doordat het meerdere keren voorkwam dat vier van de zes huizen tegelijk een EHH/CCU stop afkondigden. Het netwerkbureau organiseerde twee bijeenkomsten om de problematiek te bespreken en te kijken waar betere afspraken gemaakt kunnen worden met elkaar. Bekrachtigde en gemaakte afspraken:
  Instabiele patiënt moeten altijd gepresenteerd kunnen worden.
 • Als alle EHH tegelijk dicht zijn, dan meldt het laatste ziekenhuis dit aan de meldkamer. Geen discussie op dat moment (discussie volgt later).
 • Wanneer iedereen weer open is, blijf je minimaal 2 uur open.

Mogelijk capaciteitsverhoging door:

 • Per 1 mei 2022 gaat de cardiologie AOA in het AMC weer open. Dat zou de doorstroom moeten gaan verbeteren.
 • Afspraken Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC over overname patiënten per 1 juni 2022.
 • Project chronische patiënten en overname door de huisarts/POH in de regio BovenIJ.
 • Uitbreiding EHH in OLVG.

Plannen voor de toekomst:

 • Gebruik lange troponine (BovenIJ). Verhoging capaciteit (met 30%) door versnelde uitstroom.
 • Versneld uitplaatsen met medium care ambulance van interventiecentrum naar regio.
 • Pre-hospitale diagnostiek in de ambulance.

Presentatie Prehospitale diagnostiek middels HEART-score
Marc Koster (RAV Flevoland / Gooi en Vechtstreek) geeft een presentatie over zijn project over prehospitale diagnostiek door de ambulanceverpleegkundige van patiënten met thoracale klachten middels de HEART-score. Hij is projectleider namens RAV Flevoland samen met Chris Onnink. Er wordt nauw samengewerkt met diverse zorg- en ketenpartners en Tergooi MC heeft belangrijke suggesties gedaan voor de inrichting en uitvoering van het project.
Dit project is gestart in 2018 in het kader van zorginnovatie en kwaliteit. Het hoofddoel is kwaliteitsverbetering:

 • Zorgverlening ambulanceverpleegkundigen kwalitatief verbeteren door gebruik te maken van gevalideerde risicostratificatie tool
 • Voorkomen van het onterecht thuis laten van patiënten.

Het is belangrijk om op tijd een patiënt te identificeren die vervoerd moet worden middels de HEART-score.

De HEAR(t) beoordeling zit verplicht in de regionale scholingsplannen en e-learning sinds 2020.

Er wordt retrospectief data verzameld voor een cohort onderzoek van 700 patiënten, met goedkeuring van de METC. RAV Kennemerland en Amsterdam zullen ook betrokken worden bij dit project.

Voor meer informatie of een presentatie neem contact op met Marc Koster of Chris Onnink via Heartscore@ggdflevoland.nl

Update onderzoeken toepassen ECMO/ECPR
Ter afsluiting geeft Alexander Vlaar (Professor of Intensive Care Medicine at Amsterdam UMC)

een update over (internationale en nationale) onderzoeken en ervaringen rond het toepassen van ECMO/ECPR. Ook staat hij uitgebreid stil bij wanneer je wel of juist niet ECPR inzet en wat de voor- en nadelen zijn van eventuele implementatie (eventueel al starten in ambulance). De leeftijdsgrens voor ECMO is verlaagd naar 50 jaar. Voor contact over ECMO voor Shock patiënten bel met 020-5666722.

Zakkaart ECMO (bij Bijeenkomst focusgroepen – FG Cardiologie)

Focusgroep Traumazorg – 14 juni 2022

Belangrijkste bespreekpunten:

De aanwezige traumachirurgen hebben de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten besproken die momenteel voor wat betreft de traumazorg spelen in hun ziekenhuis. Onder andere zijn de personele bezetting en de samenwerking met de orthopedie aan bod gekomen. Tevens is er een update t.a.v. de alliantie van Amsterdam UMC gegeven.

Traumavisitaties

In februari 2022 hebben er traumavisitaties plaatsgevonden in zowel het Flevoziekenhuis als het Zaans Medisch Centrum. In het kader van transparantie zijn binnen de focusgroep de opgestelde visitatieverslagen gedeeld en zijn de bevindingen besproken. Tijdens dit overleg hebben de focusgroepleden beide visitatieverslagen goedgekeurd en vastgesteld.

Daarnaast is er vanuit OLVG een terugkoppeling gegeven n.a.v. de traumavisitatie die heeft plaatsgevonden in april 2021. Deze terugkoppeling is tijdens de bijeenkomst formeel vastgesteld en akkoord bevonden door focusgroepleden.

Frequentie focusgroep

Er is met elkaar besloten om de frequentie van deze focusgroep naar vier keer per jaar uit te breiden in plaats van drie keer per jaar. Vanaf heden zal er in februari – juni – september en november een Focusgroep Traumazorg plaatsvinden. Allen zullen voorafgaand aan de Traumanight plaatsvinden; deze Traumanights worden georganiseerd door Noordwest Ziekenhuisgroep en de netwerkbureaus en vinden vier keer per jaar plaats in het AFAS Stadion in Alkmaar en 1 keer per jaar in Amsterdam UMC. Teneinde de  betrokkenheid van de ziekenhuizen in de regio nog verder te vergroten, is besloten om één keer per jaar de Traumanight door een ander ziekenhuis binnen de regio te laten organiseren.

Focusgroep Heupfracturen – 28 juni 2022 (online)

Belangrijkste bespreekpunten:

Data heupfracturen Landelijke Traumaregistratie en terugkoppeling enquête
De Focusgroep Heupfracturen startte met een presentatie van Paulien Homma en Marleen van den Berg, stafadviseurs SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest. Tijdens deze presentatie werden de meest recente cijfers m.b.t. heupfracturen in Noord-Holland / Flevoland gepresenteerd m.b.v. data uit de Landelijke Traumaregistratie. Ook werden de uitkomsten van de enquête, die enkele weken daarvoor naar de deelnemers van de focusgroep was uitgestuurd, besproken. De enquête bevatte vragen over de zorg voor patiënten met een heupfractuur in Noord-Holland / Flevoland en bood handvatten voor discussie tijdens de focusgroep.

Uitkomsten Frail-HIP studie
Vervolgens werden de uitkomsten van de zogenoemde FRAIL-HIP studie gepresenteerd door Pieter Joosse, traumachirurg Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en het Rode Kruis Ziekenhuis. Tijdens deze studie is gekeken naar de kwaliteit van leven na operatieve vs. non-operatieve behandeling van een proximale femurfractuur bij oudere patiënten in de laatste fase van hun leven.

Presentatie studie Bart Spaetgens MUMC
De laatste presentatie werd verzorgd door Bart Spaetgens (internist-ouderengeneeskunde Maastricht UMC), die de resultaten presenteerde van een studie naar mortaliteit na de inzet van verpleegkundig specialisten rondom de zorg voor patiënten met een heupfractuur.

Voorzitterschap

Dit was de laatste keer dat deze focusgroep werd voorgezeten door Rudolf Poolman en Martin Heetveld, zij zullen het voorzitterschap overdragen aan twee nieuwe voorzitters. Aan het einde van de bijeenkomst werden beide voorzitters dan ook hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet!

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs:

Focusgroep Acute Cardiologie
Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl)
Marloes Wessel (m.wessel@amsterdamumc.nl

Focusgroep Traumazorg
Marleen van den Berg (mh.vandenberg@amsterdamumc.nl)
Paulien Homma (p.c.homma@amsterdamumc.nl)

Focusgroep Heupfracturen
Marleen van den Berg (mh.vandenberg@amsterdamumc.nl)
Paulien Homma (p.c.homma@amsterdamumc.nl)

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: