Bijeenkomsten Focusgroepen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

10 november 2022
|
Nieuws

Bijeenkomsten Focusgroepen

Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden

Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de bijeenkomst, volgt hierbij een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn in de focusgroepen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden:

 • Focusgroep Capaciteit – 26 september 2022

 

Belangrijkste bespreekpunten:

Landelijke en regionale ontwikkelingen LPZ

Het LPZ wordt landelijk op verschillende punten doorontwikkeld, waaronder:

een functie waarmee structurele geplande stops kunnen worden opgenomen;

meer specifieke afdelingsdashboards voor o.a. IC, kindergeneeskunde en geboortezorg.

Voor de geboortezorg zijn er een aantal nieuwe functies in onderzoek, zoals het vastleggen van weigeringen (volmeldingen), toekomstige aanbod (vroegvoorspelling o.b.v. à terme datum) en de dagelijkse instroom in ziekenhuizen.

Daarnaast is de implementatie van het LPZ per onderdeel per ziekenhuis besproken. De implementatie vordert, we zien dat steeds meer onderdelen in de regio langzaam op ‘groen’ komen te staan.

Bijeenkomsten Focusgroepen

 

Kennisuitwisseling tactische en strategisch planning

Voorafgaand aan de bijeenkomst van de focusgroep is vanuit het ROAZ-bureau een inventarisatie gedaan naar de tactische en strategische planning van ziekenhuizen (inzicht vraag/aanbod en mogelijke knelpunten en oplossingen).

De bevindingen zijn besproken in de focusgroep en staan hieronder:

 • Tactisch – De focus van de tactische planning van de ziekenhuizen 6-12 weken vooruit, ligt vooral op OK en kliniek en minder op de SEH/acute zorg. Vanuit het Spaarne Gasthuis en AvL-NKI volgden presentaties over hoe zij de tactische planning in hun huis hebben ingericht en welke informatie ze hier voor gebruiken. Het inzicht in ‘vraag en aanbod’ is een relatief nieuwe ontwikkeling in de huizen die ook nog zeker niet geheel is uitontwikkeld.
 • Strategisch – Bij de strategische planning gaat het voor ziekenhuizen met name over de planning voor 1 jaar vooruit (jaarcyclus/begroting). Ook hierin ligt de focus voor ziekenhuizen vooral op OK en kliniek. Een strategische planning voor 5 of 10 jaar over de gehele breedte van het ziekenhuis (Incl. acute zorg) zien we eigenlijk nog niet terug bij de ziekenhuizen. Een aantal ziekenhuizen maakt af en toe verkenningen in het kader van een verbouwing van een afdeling in het ziekenhuis of toekomstscenario voor bepaalde patiëntengroep. Vanuit Dijklander ziekenhuis werd een mooie presentatie verzorgd over de jaarplanning.

Het ROAZ-bureau sluit de bijenkomst af met een presentatie van de meest recente trendmonitor acute zorg (SEH, HAP, RAV). Deze is mogelijk bruikbaar voor de strategische planning en invulling regiobeeld binnen TAZK en Integraal Zorgakkoord (IZA).

 • Focusgroep Spoedzorgketen – 4 oktober 2022

 

Belangrijkste bespreekpunten:

Terugkoppeling ontwikkelingen ROAZ
De stand van zaken met betrekking tot twee belangrijke ontwikkelingen die raakvlak hebben met de focusgroep Spoedzorgketen, zijn kort toegelicht:

 • TAZK: Het programma Toekomstbestendige Acute Zorg Keten (TAZK) vormt binnen onze ROAZ-regio de visie op de acute zorg en is een programma waarin alle ketenpartners uit de acute zorgketen samen werken aan een toekomstbestendige acute zorgketen. Subregionaal als dat kan en op ROAZ-niveau als dat nodig is.
 • Zorgcoördinatie: Er is een landelijk plan van aanpak voor het opstellen van een adviesrapport met scenario’s voor de inrichting van zorgcoördinatie. Jacqueline Langeslag, voorzitter van de focusgroep, is één van de deelnemers van de werkgroep Inrichting zorgcoördinatie binnen dit project. Deze werkgroep richt zich op het uitwerken van bouwstenen m.b.t. inrichting zorgcoördinatie, inclusief argumentatie en voor- en nadelen per bouwsteen als input voor het samenstellen van de scenario’s.

Evaluatie escalatieprocedure bij dreigende SEH/ shockroom-stop

Vorig jaar is de escalatieprocedure vastgesteld en met deze evaluatie hebben we onderzocht hoe de implementatie is verlopen en of de ziekenhuizen nog tegen mogelijke knelpunten aanlopen. Naar aanleiding van de evaluatie blijkt dat binnen de meeste ziekenhuizen in de regio de escalatieprocedure daadwerkelijk is geïmplementeerd. Wat betreft de procedure geven de ziekenhuizen aan dat bij het ingaan van de escalatieprocedure meer intern overleg wordt ervaren en dat andere afdelingen naar de SEH komen voor ondersteuning, alhoewel dat soms ook lastig is door de hoge werkdruk op andere afdelingen.
Belangrijk bespreekpunt betrof de situatie dat een afgekondigde stop niet gehonoreerd wordt of als er toch een instabiele patiënt gepresenteerd wordt. ABCD-instabiele patiënten die op de shockroom moeten worden opgevangen, vormen een uitzondering bij een SEH-stop. Om dit tijdens een stop op te kunnen vangen, is het belangrijk dat er intern afspraken worden gemaakt in elk ziekenhuis aanvullend op de escalatieprocedure.

Overdracht (directe toegang tot) tertiaire zorg

Binnen de focusgroep heeft een werkgroep gekeken hoe we de overdracht van tertiaire zorg kunnen optimaliseren. Er moet een eenduidige procedure worden vastgesteld in ROAZ-verband met afspraken over de verwijzing van patiënten naar een ander ziekenhuis voor tertiaire zorg. Randvoorwaarde is dat alle betrokken medewerkers in het verwijzend en ontvangend ziekenhuis op de hoogte zijn van deze procedure. Uitgangspunt hierbij is dat tertiaire centra die specialistische zorg bieden altijd bereikbaar, beschikbaar en in staat zijn de patiënten over te nemen als de zorgvraag zich aandient van een algemeen ziekenhuis, dan wel op de hoogte zijn van de capaciteit in omliggende centra die gelijkwaardige tertiaire zorg kunnen aanbieden.

Het voorstel ligt op dit moment ter besluitvorming voor aan de ziekenhuisbestuurders.

 • Focusgroep Acute Verloskunde – 11 oktober 2022

 

Belangrijkste bespreekpunten:

Overzicht stops afgelopen maanden (LPZ)

In de afgelopen zomermaanden waren er veel stops, met name in de regio Amsterdam-Amstelland. Het percentage beschikbare tijd geopend nam daar  sterk af. In de regio’s Gooi & Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland was dit beeld ook zichtbaar. Het verschil is echter dat de ziekenhuizen in deze laatste twee regio’s (vooral) stops afkondigen voor zwangeren buiten de regio. Patiënten vanuit het eigen adherentiegebied konden grotendeels wel worden opgevangen.

Best-practices geboortezorg

De capaciteitsproblemen worden herkend door alle partijen, al is het probleem in de ene deelregio groter dan in de andere. Er is niet één (grote) pasklare interventie voorhanden, het zal vele vaak gelijktijdige interventies op verschillende niveaus vragen. In dat kader heeft het ROAZ -bureau vorig jaar al een groot aantal lokale, regionale en landelijke deeloplossingen opgehaald.

De volgende goede voorbeelden zijn besproken en hieronder staan een aantal oplossingen die momenteel in de regio worden toegepast met daarachter tussen haakjes een aantal concrete voorbeelden:

 1. betere spreiding (inzicht beddencapaciteit via LPZ en vroeg voorspelling à terme zwangeren);
 2. opleiden en behouden (Opleiding Verpleegkundige Moeder &Pasgeborene en inzet zorgzwaartemodel);
 3. functiedifferentiatie (inzet verpleegkundige in opleiding (VIO) en opzet kraamzorghotel OLVG);
 4. procesoptimalisatie (thuismonitoring ziekenhuizen , betere spreiding inleidingen over dag/week, inzet BilliCoccoon Amsterdam UMC) en
 5. preventie en substitutie (ballonkatheter en verschillende indicaties eerstelijnszorg en Baby+Company model/integrale geboortezorg.

Landelijke ontwikkelingen LPZ geboortezorg

Onlangs zijn – samen met de koepels – de laatste ‘bed’ definities vastgesteld voor verloskunde en neonatologie. In onze ROAZ regio wordt volledige implementatie van de module geboortezorg verwacht voor het eerste kwartaal van 2023. Verder wordt er momenteel gesproken over drie (door)ontwikkelingen:

 1. bijhouden weigeringen registratie;
 2. (actuele) dagelijkse instroom;
 3. Vroeg voorspelling pieken aanbod per week o.b.v. à terme registratie gekoppeld aan informatiesystemen eerstelijnszorg(van dit laatste is het nog niet zeker of het past binnen LPZ);
 • Focusgroep Acute Neurologie – 13 oktober 2022

 

Belangrijkste bespreekpunten:

Stops & beddencapaciteit LPZ

De afgelopen maanden was er een dalende trend zichtbaar in de stops, maar vanaf augustus wordt er weer een stijging waargenomen. Deels heeft dit maken met een groter aanbod, maar ook met de vakantieperiode (minder personeel) zo denken de focusgroepleden. In de standaard overzichten die maandelijks worden rondgestuurd is  naast de categorieën ‘aantallen’ en het percentage beschikbaarheid ook het ‘aantal uren per dag dicht’ toegevoegd.

LPZ – Stroke-patiënt zoekt bed
OLVG en ZMC zijn recent de pilot gestart waarbij wederzijds gebruik gemaakt wordt van de informatie in het LPZ, voor wat betreft de ‘vrije stroke’ bedden. Er zijn werkafspraken gemaakt hoe dit te doen en deze afspraken zijn gedeeld met de focusgroep. Volgende keer zullen in de focusgroep de ervaringen worden gedeeld en kan verder worden gesproken over bredere uitrol.

Combinatie verbeterprojecten SKMS-programma (FMS audit) en IMPACT-programma (DASA/DICA)
Renske van den Berg (neurolog bij OLVG) heeft een toelichting gegeven.

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten. Het IMPACT-programma is kort gezegd opgezet om de impact van de COVID-19-pandemie op de (ziekenhuis)zorg in 2020 te kunnen evalueren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende landelijke kwaliteitsregistraties. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg die is geleverd in 2020 met elkaar worden vergeleken, waarbij het nadrukkelijk geen epidemiologisch onderzoek is, omdat niet voor elke diagnose of behandeling een kwaliteitsregistratie aanwezig is.

Beide projecten worden in elkaar geschoven. Dat is goed nieuws. Onze regio is één van de regio’s die mee gaat doen. Er moeten contracten worden afgesproken over de uitbreiding van het gebruik van de data.
 

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs:
Focusgroep Capaciteit Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl)
Martijn Rhebergen (m.rhebergen@amsterdamumc.nl)

Focusgroep Spoedzorgketen Jeroen Dokter (r.j.dokter@amsterdamumc.nl)
Paulien Homma (p.c.homma@amsterdamumc.nl)
Mindy Stevenhaagen (m.stevenhaagen@amsterdaumumc.nl)

Focusgroep Acute Verloskunde Corina de Groot (c.degroot@amsterdamumc.nl)
Martijn Rhebergen (m.rhebergen@amsterdamumc.nl)

Focusgroep Acute Neurologie Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl)
Marloes Wessel (m.wessel@amsterdamumc.nl)

Bron: NAZNW – SZN

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: