Eindrapportage pilot Voorspelling bevallingen Amsterdam-Amstelland o.b.v. de a terme datum registraties in de 1e en 2e lijn - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2023
|
Nieuws

Eindrapportage pilot Voorspelling bevallingen Amsterdam-Amstelland o.b.v. de a terme datum registraties in de 1e en 2e lijn

Eindrapportage pilot Voorspelling bevallingen Amsterdam-Amstelland o.b.v. de a terme datum registraties in de 1e en 2e lijn

Aanleiding

De afdelingen verloskunde van de ziekenhuizen kampen al enige jaren met toenemende capaciteitsproblemen, met name in de regio Amsterdam-Amstelland. Het aantal stops en weigeringen door de verlosafdelingen is hoog. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor deze capaciteitsproblemen. De belangrijkste oorzaak ligt echter op het personele vlak.

Er is echter niet één algehele oplossing voorhanden om deze capaciteitsproblematiek te reduceren. Het vergt verschillende parallelle oplossingen en intensieve samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg. Een van de opgezette regionale projecten betrof de vroegvoorspelling van het aantal bevallingen in Amsterdam-Amstelland o.b.v. a terme datum registraties (3 maanden vooruit voorspellen). Op een aantal plekken in Nederland zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

Gedurende de jaren, seizoenen, maanden en weken fluctueert het aantal zwangeren en daarmee ook het aantal poliklinische en klinische bevallingen. Voor ziekenhuizen is het zinvol om vroeg te weten in welke weken/maanden de pieken in het aanbod liggen, zodat zij hier mogelijk op kunnen anticiperen. In dit kader werd met alle partijen in de subregio in 2022 een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of deze (vroeg)voorspelling o.b.v. de a terme registraties betrouwbare data oplevert, of hier ook op gestuurd kan worden en of dit opweegt t.o.v. de (tijds)investering die nodig is.


Werkwijze

Alle eerstelijnspraktijken (n=41) en ziekenhuizen (n=5) in Amsterdam-Amstelland committeerden zich om deel te nemen aan dit pilotonderzoek (week 22-week 39 in 2022). Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen werd gebruik gemaakt van verschillende databronnen:

  • Informatiesystemen 1elijnsverloskundigen en ziekenhuizen
    • A terme data (3 maanden vooruit)
    • Werkelijke productie (poli)klinische bevallingen per week (achteraf)
  • Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)
  • (Korte) interviews betrokkenen

 


Bevindingen en conclusies

Op basis van de bevindingen moest echter worden geconcludeerd dat (i.i.g. met de gekozen werkwijze) vroegvoorspelling niet mogelijk was. Er was slechts een (zeer) zwakke (niet-significante) correlatie zichtbaar tussen het voorspelde aantal en werkelijke aantal bevallingen per week ((r=0,22, 95%-CI[-0,11; 0,55], zie ook figuur hieronder).

Vanuit de ziekenhuizen werd bovendien aangegeven dat het met de huidige personele tekorten, met name in de zomermaanden (en de dan onvermijdelijke reductie) sowieso eigenlijk niet mogelijk is om te sturen op pieken per week. Uit de ‘best practices’ elders in het land is ook gebleken dat sturen op piekmomenten eigenlijk alleen werkt als de personele formatie op orde is.


Aanbevelingen en vervolg

Op basis van de bevindingen werd ruimte gevonden voor een zinvolle vervolgpilot, namelijk door een kwartaalregistratie met een focus op maanden in plaats van weken. Hiermee wordt de voorspelling waarschijnlijk betrouwbaarder (bredere tijdsintervallen, hogere response). Met kwartaalmetingen behoudt de regio nog wel zicht op drukkere maanden, seizoenen en jaren is het idee. Deze vervolgpilot is inmiddels gestart.

Het volledige onderzoeksrapport kan worden opgevraagd bij het ROAZ-bureau.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Martijn Rhebergen, m.rhebergen@amsterdamumc.nl

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: