Focusgroepen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

5 februari 2024
|
Nieuws

Focusgroepen

Focusgroepen

In onderstaand bericht wordt er weergegeven welke focusgroepen de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en wat de belangrijkste onderwerpen waren.

Focusgroep Neurologie

Op 3 oktober 2023 kwam de focusgroep Neurologie bij elkaar. Er stonden verschillende onderwerpen geagendeerd:

  • De bijeenkomst startte met de ervaringen en lessen na de lateralisatie van Amsterdam UMC, locatie VUmc naar locatie AMC. In algemene zin blijkt de overgang heel goed te zijn gegaan.
  • Het tweede onderwerp betrof het ROAZ-beeld en ROAZ-plan en de mogelijke oplossingen en afspraken voor NH&FL.
  • Het laatste onderwerp betrof de implementatie van het LPZ en inzicht in de stroke-bedden. Bijna alle ziekenhuizen zijn nu aangesloten/gekoppeld op het LPZ. Na aansluiting zullen afspraken worden gemaakt over hoe deze informatie regionaal zal worden toegepast.

Focusgroep Acute Verloskunde

Op 10 oktober 2023 kwam de focusgroep Acute Verloskunde bij elkaar. Er stonden 3 onderwerpen op de agenda:

  • De bijeenkomst werd afgetrapt door 2 externe sprekers die een toelichting gaven op de ontwikkeling en implementatie van de landelijke Triagewijzer
  • Het tweede onderwerp betrof een toelichting op het ROAZ-beeld en ROAZ-plan en de mogelijke oplossingen en afspraken voor NH&FL.
  • Het laatste onderwerp betrof de implementatie en doorontwikkeling van de module geboortezorg in het LPZ. Op 15 juni zijn wij als regio met een nieuw protocol overgegaan op de LPZ module geboortezorg. Hiernaast biedt de module de mogelijkheid om weigeringen te registreren. Of de module weigeringen gebruikt gaat worden is nog onderwerp van discussie.

Focusgroep Capaciteitsmanagement

Op 21 december 2023 kwam de focusgroep Capaciteitsmanagement (online) bij elkaar. Naast een korte update van de regionale implementatie en landelijke ontwikkelingen omtrent het LPZ stonden 2 onderwerpen op het programma.

  • De vergadering startte met een toelichting door 2 sprekers vanuit het Dijklander Ziekenhuis die een toelichting gaven over een intern onderzoek naar de correlatie tussen (m)NEDOCS, JONES-score vs. SEH-stops. Deze correlatie was beperkt en drukte werd vooral bepaald door de bedbezetting op de SEH zo blijkt.
  • De bijeenkomst werd afgesloten door 2 externe sprekers vanuit Maastricht UMC+ die een toelichting gaven over hun visie op en inrichting van Integraal Capaciteitsmanagement. In hun presentatie gaven zij op ons verzoek vooral aandacht over de wijze waarop zij wachtlijsten hebben weggewerkt.

Focusgroep Acute Psychiatrie

Op 30 november kwam de focusgroep Acute Psychiatrie online bij elkaar. Het overleg had het thema; ‘Regionale plannen’ waar de sector de afgelopen tijd bij betrokken is geweest. Allereerst de subregionale plannen die gemaakt worden bij de verdere implementatie van de GMAP. Daarnaast is de GGZ-sector direct betrokken bij de totstandkoming van zowel het IZA-regioplan als ook de subregionale ROAZ-plannen. De verschillende subregio’s hebben elkaar geïnformeerd en hiermee geïnspireerd.

Focusgroep Acute Cardiologie

De focusgroep Acute Cardiologie vond hybride plaats op 11 oktober en begon met een rondje regionale ontwikkelingen waarbij onder andere het nieuwe initiatief vanuit het OLVG en Amsterdam UMC werd besproken: het Regionaal Netwerk Cardiologische Zorg Noord-Holland en Flevoland. De 11 ziekenhuizen met een hoofdlocatie in de provincies Noord-Holland en Flevoland nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van de cardiologische zorg, nu en in de toekomst door het stellen van ambities zoals het voorkomen onnodige instroom- en tijdige uitstroom, voorkomen van derdelijnszorg en versterken samenwerking en het verwijzingsproces.  Hierbij een actie gerichte aanpak op o.a. hartfalen, beeldvorming, pre-hospitale triage, coronair lijden en ritmestoornissen. Hiernaast stonden op de agenda de rol van CCN (Cardiologie Centra Nederland) in de spoedketen, een constructieve uitwisseling over ontwikkelingen rond pre-hospitale triage en een toelichting vanuit het ROAZ-bureau over de ROAZ-beelden en ROAZ-plannen.

Focusgroep Spoedzorgketen

In Van der Valk Oostzaan kwam de focusgroep bijeen op 3 oktober. Het was een zeer interactieve bijeenkomst, voorbereid door de agendacommissie die sinds het voorjaar van 2023 in het leven is geroepen. De deelnemers hebben in subgroepen gesproken over dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. Met inspiratie van een ingewikkelde casus gepresenteerd in het achterhoofd kwamen al snel veel knelpunten maar ook mogelijke oplossingen naar voren. De vijf groepen presenteerde hun dilemma’s aan de groep. Een inspirerende bijeenkomst met uitkomsten waarmee de focusgroep in 2024 aan de slag kan en bovendien input kon geven voor de subregionale ROAZ-plannen.

Bron: NAZNHFL

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: