Integraal Zorgakkoord en TAZK-programma - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

10 november 2022
|
Nieuws

Integraal Zorgakkoord en TAZK-programma

Integraal Zorgakkoord en TAZK-programma

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is momenteel een zeer actueel item, samen met andere onderwerpen als bijvoorbeeld spreiding en concentratie van zorg en zorgcoördinatie. Hoe verhouden deze onderwerpen zich tot elkaar en wat betekenen deze plannen voor de sectoren in onze ROAZ–regio? In dit artikel gaan we in op deze en enkele andere vragen die er spelen. We nemen daarbij het IZA als uitgangpunt. Helemaal aan het eind hebben we een kort en bondig overzicht gemaakt van de verschillende tijdslijnen die in het zorgakkoord staan beschreven.
Heeft u na het lezen van artikel nog vragen, neem dat gerust contact op met één van de adviseurs acute zorg.

Wat is het Integraal Zorgakkoord?

Dat is een akkoord over hoe de zorg in Nederland de komende vier jaar wordt vergoed. Vele partijen zijn betrokken geweest en hebben het IZA ondertekend. Er zijn ook partijen die het akkoord niet hebben ondertekend namelijk de landelijke huisartsenvereniging (LHV) en vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De huisartsen zijn kritisch op de voorstellen op het gebied van de ANW en Meer tijd voor de patiënt. Het voornaamste bezwaar van MIND is de lagere vergoeding van ongecontracteerde zorg waardoor mensen volgens MIND niet meer de zorg/behandelaar kunnen kiezen die bij hen past.

 

Waarom ligt er een Integraal Zorgakkoord?

Door een groeiende vraag naar zorg die sneller stijgt dan het aanbod, staat de toegankelijkheid van de zorg in Nederland onder toenemende druk. Er zijn steeds meer ouderen met multimorbiditeit en het aantal werkenden of zorgverleners ten opzichte van het aantal zorgvragers is onvoldoende. Dit heeft als effect dat er te weinig handen zijn om de zorg te leveren, wachttijden oplopen en de kwaliteit van de zorg onder druk staat.

Volgens het ministerie van VWS zijn de afspraken in het IZA de weg naar toekomstbestendige zorg die voor iedereen toegankelijk is, kwalitatief goed en betaalbaar is te houden. Het belangrijkste uitgangspunt in het zorgakkoord is passende zorg. Let wel, een belangrijke opmerking daarbij is dat het zorgakkoord gaat over de zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Hoe verhoudt het Integraal Zorgakkoord zich tot andere onderwerpen zoals zorgcoördinatie en triage en concentratie van zorg enzovoort?

Het zorgakkoord bestaat uit verschillende hoofdstukken, waarbij ieder hoofdstuk een eigen werkagenda heeft. Vanuit het perspectief als partijen binnen ROAZ verband zijn met name de eerste hoofdstukken van hoofdstuk 3 zeer relevant. Deze hoofdstukken gaan over regionale samenwerking (3.2), samenwerking in de acute zorg (3.2.2) en toekomst bestendig zorglandschap door concentratie en spreiding (3.2.3). Deze hoofdstukken worden in de werkagenda meer concreet uitgewerkt. Voor de hierboven genoemde hoofdstukken gaat het om de onderdelen B, C en D.

In deze hoofdstukken komen onderstaande onderwerpen aan bod die in de bijlagen van de werkagenda verder zijn uitgewerkt:

  • Zorgcoördinatie en triage
  • Kwaliteit van acute zorg
  • Differentiatie, concentratie en spreiding
  • Samenwerking in de keten
  • ROAZ-beeld en ROAZ-plan
  • Data-uitwisseling en capaciteitsinformatie.

Belangrijk om te weten!
Daar waar de rol van het ROAZ wordt genoemd in het zorgakkoord is echter nog niet op alle onderdelen volledige duidelijkheid. Daar wordt momenteel nog aan gewerkt. Vanuit het IZA is het de bedoeling dat de ROAZ-regio’s eerst een regiobeeld maken en vervolgens een regioplan gaan opstellen over de hele breedte van de gezondheidszorg (curatieve Zvw).

Hoe verhoudt het Integraal Zorgakkoord zich tot het TAZK-programma?

Het TAZK-programma staat voor Toekomstbestendige Acute Zorg Keten (TAZK). Dit programma is begin van dit jaar opgesteld voor de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland en vlak na de zomer definitief vastgesteld door het Sector ROAZ. Het gaat specifiek in op de acute zorgketen, daar waar het zorgakkoord breder is en gaat over de héle zorgketen van zorg die onder de Zvw valt.

Het TAZK-programma is opgesteld vanuit de wens en urgentie van de bestuurders uit alle sectoren om zelf als ROAZ proactief te werken aan een toekomstbestendige acute zorgketen. De inhoud van het TAZK-programma komt logischerwijs overeen met het Integraal Zorgakkoord (lees: de acute zorg) en is daar ook op getoetst. Evenals andere beleidsdocumenten zoals de Algemene Maatregel van Bestuur acute zorg (AMvB acute zorg).

Samenvattend, het TAZK– programma richt zich op een toekomstbestendige acute zorgketen. De plannen per regio die gemaakt gaan worden in het kader van het TAZK-programma vormen de input voor het ROAZ-plan zoals genoemd in het IZA.

 

Globale tijdslijnen in het Integraal Zorgakkoord

INTEGRAAL ZORGAKKOORD EN TAZK-PROGRAMMA

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is momenteel een zeer actueel item, samen met andere onderwerpen als bijvoorbeeld spreiding en concentratie van zorg en zorgcoördinatie. Hoe verhouden deze onderwerpen zich tot elkaar en wat betekenen deze plannen voor de sectoren in onze ROAZ–regio? In dit artikel gaan we in op deze en enkele andere vragen die er spelen. We nemen daarbij het IZA als uitgangpunt. Helemaal aan het eind hebben we een kort en bondig overzicht gemaakt van de verschillende tijdslijnen die in het zorgakkoord staan beschreven.

2. Opstellen regiobeelden en –plannen

 

Wat Wie Wanneer
Criteria Zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders, zorgprofessionals, vertegenwoordigers vanuit burgerperspectief (waaronder patiëntperspectief) en

de overheid stellen in gezamenlijkheid criteria op voor de regiobeelden en -plannen, gebaseerd op goede voorbeelden uit de praktijk (..). De overheid neemt hiertoe het initiatief

Uiterlijk 14 oktober 2022
Partijen spreken af deze criteria eind Q4 2022 bestuurlijk vast te stellen. Eind Q2 2022
Regiobeeld VWS levert in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt een analyse op van de knelpunten en oplossingsrichtingen voor het uitwisselen van de noodzakelijke data. Eind 2022
VWS levert in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt een plan voor de aanpassing van wet- en regelgeving, voor zover nodig. Eind Q1 2023
Elke regio heeft zijn eigen regiobeeld indien nodig herijkt. Eind Q2 2023

Werkagenda – Onderdeel C Regionale samenwerking – samenwerking in de acute zorg
6. Opstellen ROAZ-beeld en ROAZ-plan

 

Wat Wie Wanneer
Criteria Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgprofessionals en vertegenwoordigers vanuit het burgerperspectief (waaronder het patiëntenperspectief), LNAZ en de overheid stellen in gezamenlijkheid criteria op voor het ROAZ-beeld en ROAZ-plan. De overheid neemt hier toe het initiatief.

 

Uiterlijk 14 oktober 2022
Deze criteria worden uiterlijk eind Q4 2022 bestuurlijk vastgesteld. Eind Q2 2022
ROAZ-beeld Elke ROAZ-regio (of subregio) heeft een ROAZ-beeld opgesteld.  

Eind Q2 2023

ROAZ-plan Elke ROAZ-regio formuleert een ROAZ-plan  op basis van het ROAZ-beeld, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in dit document (IZA) genoemde uitgangspunten, waarbij urgentie van de regionale knelpunten op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit leidend zijn. Eind Q4 2023
Data-uitwisseling
en capaciteits-informatie
Een wetsvoorstel m.b.t. het zonder toestemming uitwisselen van patiëntgegevens in geval van acute zorg wordt voorbereid en zal rond de zomer van 2023 (lees: door het kabinet) worden ingediend bij het parlement. Rond de zomer van 2023

 

Heeft u na het lezen van artikel nog vragen, neem dat gerust contact op met één van de adviseurs acute zorg.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: