Interview met Marieke Visser, voorzitter Focusgroep Neurologie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

25 juni 2020
|
Nieuws

Interview met Marieke Visser, voorzitter Focusgroep Neurologie

Marieke Visser is neuroloog in Amsterdam UMC Locatie VUmc en voorzitter Focusgroep Acute Neurologie.

Wat was jouw rol de afgelopen periode?

Ik was vooral betrokken bij het coördineren van capaciteit binnen Amsterdam. We hebben een appgroep opgezet tussen OLVG/AMC/VUMC. Aanvankelijk hadden we dagelijks contact. Gelukkig bleek er steeds voldoende capaciteit. Ik heb ook meegeholpen door ziekenhuizen te zoeken voor een Covid-studie naar het voorspellen van het verloop van de ziekte. Tenslotte heb ik een Uitvraag gedaan naar de stand van zaken alle ziekenhuizen in de regio voor de landelijke inventarisatie van de NVN.

 

Wat kwam daar uit?

We hadden zeker in de beginfase te maken met een grote daling van het aantal patiënten. In Amsterdam daalde het aantal patiënten met verwijzingen voor beroerte/trombolyse met 25%. Doorlooptijden van de acute neurologie bleven ondanks corona nauwelijks gewijzigd. Een mooie prestatie.

 

Tegen welke uitdagingen en knelpunten ben je de afgelopen periode aangelopen?

Het was lastig om contact te houden met het dagelijks proces als je zelf niet meer iedere dag aanwezig bent. Later hebben we Teams ingezet bij de overdracht. Dat bleek heel goed te werken en zorgde voor continuïteit.

De Logistiek op de SEH wijzigde. Bij neurologische patiënten die niet aanspreekbaar waren, was er automatisch een COVID verdenking. Het was lastig om dan vertraging te voorkomen.

 

Waar ben je het meest trots op de afgelopen periode?

We hebben in zeer korte tijd de roosters moeten aanpassen. We kregen een dubbel aantal arts-assistenten overdag en ’s avonds. Werken vanuit huis bleek ook grotendeels goed te doen. Regionale afspraken acute zorg hebben een zetje gekregen in de goede richting. Er was meer overleg met de 1ste lijn (huisartsen) over verwijzingen (triage). Dit leidde tot minder verwijzingen naar het ziekenhuis. Dat moeten we echt vasthouden.

 

Wat zou er bij een tweede golf beter kunnen?

Er moet een dashboard komen met beschikbare capaciteit. Dat hebben we echt gemist. We moeten ook goed kijken naar de stroom van acute patiënten. Gezien het beslag op CT-onderzoek voor beide categorieën patiënten zullen we de acute neurologische zorg moeten ombuigen naar de niet Corona-ziekenhuizen. Tot slot zouden we moeten kijken hoe we kunnen komen tot betere gegevensuitwisseling tussen 1ste lijn en 2de lijn en tussen de ziekenhuizen.

 

Waar ligt jouw focus de komende tijd?

De komende maanden ga ik de neurologische zorg ondersteunen op Bonaire. In oktober weer terug in Amsterdam.

 

Zijn er onderwerpen waarvan je graag zou zien dat deze door de ROAZ-bureaus worden opgepakt de komende periode?

We moeten ons richten op de regionale invulling van het kwaliteitskader de Spoedzorgketen. Er zou een mooi dashboard moeten komen voor capaciteit, patiëntenstromen dat ook gekoppeld is aan bestaande initiatieven zoals waarde gedreven zorg. De uitwisseling van gegevens vanuit eerste lijn en tweede lijn moet echt beter en zou rechtstreeks in het dossier terecht moeten kunnen komen. Nu geeft dat veel en onnodig werk. Jullie zouden je ook kunnen richten op het uitwisselen best practices. Ik zie ook wel heil in het uitwisselen personeel aan elkaar om van elkaar te leren. Tenslotte zouden vergaderingen via Teams al dan niet alternerend of combinatie live en teams moeten organiseren.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: