Kwaliteitskader Spoedzorgketen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

7 juli 2022
|
Nieuws

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Landelijk

Maandag 13 juni heeft er een Landelijke Spoedzorgtafel bijeenkomst plaatsgevonden met alle vertegenwoordigers van de koepels, waarin de landelijke voortgang met betrekking tot het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is besproken. De belangrijkste onderwerpen waren:

Invoering van EPA’s
Bij het vaststellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen in februari 2020 zijn twee nieuwe normen in doorzettingsmacht van het Zorginstituut vastgesteld. Een daarvan betreft de norm: “Op elke SEH is gedurende openingstijden ten minste één arts aanwezig met minimaal 1 jaar klinische ervaring, waarvan minimaal een ½ jaar ervaring in een poortspecialisme of bij anesthesiologie of op de intensive care”. Deze norm is vanaf 1 juli 2022 de veldnorm.

De Federatie Medisch Specialisten (hierna: de Federatie) heeft bij vaststelling van het Kwaliteitskader deze norm echter niet geaccordeerd en aangegeven deze norm liever in zogeheten Entrusted Professional Activities (EPA’s) geformuleerd te zien. Uitgangspunt is dat helderheid over het gewenste niveau van functioneren een betere garantie geeft voor adequate zorg op de SEH dan een op tijdsduur van ervaring gebaseerde norm. Er zijn 3 EPA’s geformuleerd die multidisciplinair van aard zijn. De werkgroep wil samen met de NVZ en de NFU de komende periode onderzoeken of implementatie van het werken met de EPA’s mogelijk is op een aantal regionale en academische SEH-afdelingen, waar basisartsen werkzaam zijn. In samenspraak met de NVZ, NFU en de werkgroep is het voorstel dat het experiment loopt van september 2022 tot maart 2023 en dat de resultaten in mei 2023 aan de Landelijke Spoedzorgtafel worden opgeleverd.

 Met Spoed Beschikbaar
Met Spoed beschikbaar wordt in juli overgedragen aan VZVZ. Er is in verschillende regio’s voortgang op dit dossier middels koploperprojecten. Besproken is voor welke normen uit het Implementatieplan de resultaten van Met Spoed beschikbaar van belang kunnen zijn. Daarnaast is een overzicht gegeven van alle projecten die er landelijk lopen met betrekking tot digitale gegevensuitwisseling.

Voortgang ROAZ normen
Door het LNAZ is een overzicht gegeven van de voortgang m.b.t. de normen uit het implementatieplan die vanuit de ROAZ’en worden opgepakt. In algemene zin zijn we goed op weg. Met elkaar is besproken welke belemmeringen worden ervaren c.q. oplossingsrichtingen gevonden kunnen worden. 

Regionaal

Hoe staan we er eigenlijk regionaal voor met de implementatie van de ROAZ normen?
Met elke subregio binnen het ROAZ Noord Holland/Flevoland zijn in de afgelopen maanden een of twee overleggen geweest om de ROAZ-normen te bespreken. De focusgroep Spoedzorgketen heeft een aantal normen tot speerpunt gemaakt en zijn hier in werkgroepen mee aan de slag. Wat opvalt is dat bij zorgorganisaties de interpretatie van normen heel verschillend kan zijn. Door dit in regioverband te bespreken, worden de normen transparanter gemaakt en worden er ook afstemmingsafspraken gemaakt. Kortom de meerwaarde om met elkaar het nomenkader te bespreken is groot!

Het normenkader is veelomvattend en bovendien een afspiegeling van de huidige wet- en regelgeving die zich richt op de kwaliteit van de spoedzorg die zorgverleners in ketenverband leveren. Het uitgangspunt is dat verondersteld mag worden dat de wettelijke en bestaande normen reeds door de afzonderlijke ketenpartners zijn geïmplementeerd. Naast de normen beschrijft het kwaliteitskader eveneens een aantal aanbevelingen en richtlijnen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen. In het huidige kwaliteitskader is daarvoor nog geen implementatiedatum geplakt. We nemen de normen geformuleerd als aanbevelingen wel mee in de regio-overleggen.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Corina de Groot (c.degroot@amsterdamumc.nl) en  Leo Notenboom (w.notenboom@amsterdamumc.nl)

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: