Leidraad wijziging acuut zorgaanbod herzien - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

26 januari 2022
|
Nieuws

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod herzien

In de Leidraad wijziging aanbod acute zorg staan de taken en acties beschreven voor individuele zorgaanbieders en het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van acute zorg. Deze Leidraad spreekt over ‘wijziging aanbod acute zorg’, hiermee wordt bedoeld het voornemen tot het geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten van acute zorg op een bepaalde locatie zoals beschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de ministeriële regeling (minREG).

Nieuwe opzet

Deze Leidraad kent een andere opzet dan de vorige uit 2019. Het biedt naast de stappen die doorlopen dienen te worden bij een voornemen tot wijziging aanbod acute zorg, ook handvatten en uitgangspunten voor interpretatie van de beschreven wettelijke kaders. Bij de AMvB en de minREG moet altijd rekening worden gehouden met proportionaliteit om te bepalen welke stappen doorlopen moeten worden bij wijziging aanbod acute zorg. De Leidraad is te gebruiken als handleiding en met deze herziening komt de Leidraad uit 2019 te vervallen.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: