Programma Toekomstbestendige acute zorg, Integraal Zorgakkoord, ROAZ-plan…hoe zat het ook alweer? - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

12 oktober 2023
|
Nieuws

Programma Toekomstbestendige acute zorg, Integraal Zorgakkoord, ROAZ-plan…hoe zat het ook alweer?

 Programma Toekomstbestendige acute zorg, Integraal Zorgakkoord, ROAZ-plan…hoe zat het ook alweer?

Wanneer we de beleidsontwikkelingen op het gebied van de acute zorg willen delen is dat best een ingewikkeld verhaal. Er zijn talloze initiatieven, projecten, overleggen, werksessies en ga zo maar door. Hoe verhouden al die onderwerpen en bewegingen zich tot elkaar?

Het is al met al best complex, daarom leggen we in dit bericht nogmaals uit hoe het zit.

 

Programma toekomstbestendige acute zorgketen (TAZK)

Nadat de coronacrisis op zijn beloop begon te raken, kwam er weer tijd en ruimte om na te denken over de toekomst van de acute zorgketen. Partijen in de acute zorgketen hadden de afgelopen twee jaar een heel intensieve en vruchtbare samenwerking achter de rug en resultaten bereikt die eerder onmogelijk leken. Daarnaast waren er natuurlijk ook nog de ‘oude’ problemen die terug waren van niet weggeweest.

In deze periode – eind 2021 begin 2022 – werden er ook verschillende rapporten en adviezen gepubliceerd over de organisatie van acute zorg, door bijvoorbeeld Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

De bestuurders binnen onze ROAZ-regio NH/FL waren echter van mening dat zij – met alle kennis, ervaring en samenwerking – proactief invulling wilden geven aan de toekomst en daarbij minder afhankelijk te zijn van wat ‘anderen’ over de acute zorg schreven.

Na een voorzet vanuit de ziekenhuizen, stelde het Sector ROAZ in het voorjaar 2022 drie pijlers vast die belangrijk waren voor de acute zorg met het oog op alle ontwikkelingen die zij op zich af zagen komen: samenwerking in de keten, organisatie van zorg en ICT. Deze pijlers zijn uitgewerkt in elf uitgangspunten.

Het ROAZ-bureau kreeg vervolgens de opdracht om deze pijlers en uitgangspunten te verwerken in een programma-aanpak voor de ROAZ-regio. Dit is in de zomer van 2022 tot stand gekomen, waarbij de belangrijkste overwegingen als volgt waren:

 • Subregio’s hebben gevraagd om vertrouwen in en keuzes op subregionaal niveau te respecteren;
 • Subregio’s maken gebruik van kennis, expertise en bestaande structuren;
 • Subregio’s staan onder invloed van regionale en landelijke ontwikkelingen;
 • Lokale context en aanspreekbaarheid regionale afspraken;
 • Kartrekkers/ambassadeurs zijn nodig om het TAZK programma uit te dragen, partners te enthousiasmeren;
 • Eigenaarschap op bepaalde onderwerpen is nodig voor realisatie.

 

Programma TAZK en IZA

Vlak nadat de opdracht tot het schrijven van een programma was gegeven startten de ontwikkelingen vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin ook de acute zorgketen werd beschreven. We constateerden dat er veel overlap zat in wat er in het IZA werd beschreven en hoe het ROAZ het programma wilde opstellen.

Uiteindelijk is ervoor gekozen om TAZK en het IZA, enkel daar waar het gaat om de acute zorg, aan elkaar gelijk te stellen. TAZK en IZA zijn daarmee inwisselbare begrippen geworden.

Binnen het IZA staat in de werkagenda (onderdeel C) beschreven wat van alle ROAZ-regio’s wordt verwacht. Het ROAZ-beeld en ROAZ-plan zijn daarvan het meest in het oog springend. Deze onderdelen staan ook in het TAZK-programma beschreven.

Ofwel, door aan het IZA te werken, werken we ook aan het TAZK-programma.

 

ROAZ-beelden en ROAZ-plannen

Binnen het ROAZ NH/FL wordt binnen subregio’s gewerkt aan ROAZ-beelden en ROAZ-plannen. De reden hiervoor is – zoals eerder beschreven – dat binnen subregio’s al vele samenwerkingsverbanden en overlegstructuren bestaan, er veel kennis en ervaring aanwezig is en er al verschillende initiatieven lopen. Om daar gebruik van te maken is gekozen voor een subregionale aanpak. Het gaat om de volgende subregio’s: Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Flevoland/Gooi & Vechtstreek.

Elke subregio heeft zijn eigen vertegenwoordiger(s) en maakt gebruik van een programmacoördinator, gekoppeld aan een adviseur van het ROAZ-bureau.

In de eerste helft van dit jaar is in verschillende subregionale bijeenkomsten gewerkt aan ROAZ-beelden. Daarin staat kort samengevat welke ontwikkelingen er zijn in de zorgvraag en zorgzwaarte en welk zorgaanbod daar tegenover kan worden gezet. De uitkomsten zijn een bevestiging van wat we al wisten en wat ook in andere delen van Nederland naar voren is gekomen. De formulering verschilt misschien, maar het gaat om de volgende thema’s:

 • Groeiende zorgvraag van kwetsbare ouderen en geboortezorg
 • Grote personeelskrapte in alle sectoren
 • Grote problemen in de geestelijke gezondheidszorg
 • Stokkende instroom, doorstroom en uitstroom van de acute zorgketen
 • Ontwikkeling van (de opdracht tot) zorgcoördinatie en digitale gegevensuitwisseling.

Tijdens de zomer is een start gemaakt om deze – op onderdelen soms nog wat abstracte thema’s – verder te concretiseren, naar ROAZ-plannen. Deze plannen worden ook weer in subregio’s uitgewerkt, waarbij zorgcoördinatie en digitale gegevensuitwisseling op ROAZ-niveau worden opgepakt. Eind dit jaar moeten alle ROAZ-plannen zijn opgesteld, goedgekeurd en opgeleverd. Daarna worden ze gepubliceerd op de website van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOPJ).

 

Meer weten of andere vragen?

Elke subregio heeft zijn eigen aanspreekpunt en programmacoördinator. Daarnaast wordt elke subregio vanuit het ROAZ-bureau ondersteund door een adviseur acute zorg. Hieronder ziet u dit overzicht mocht u in contact willen komen.

 

Aanspreekpunten per subregio/ opdracht ROAZ (totaal) Amsterdam-Amstelland Zaanstreek-Waterland Noord-Holland Noord Kennemer-land Gooi- en Vechtstreek/ Flevoland
ROAZ-bureau – 1e Annika Janse Tom Fresen Marloes Wessel Jeroen Dokter Leo Notenboom
ROAZ-bureau – back-up Tom Fresen Annika Janse Jeroen Dokter Marloes Wessel Jeroen Dokter
Zorgcoördinatie Danielle Bonink, Leo Notenboom Annika Janse, Tom Fresen
Verzekeraar Floor Burgers Jan-Willem Hofman René de Koning Floor Burgers Jan-Willem Hofman
Femmy Muller Antoinette Brandwijk
Programmamanager/   -coördinator Etienne Kramer Nico Mussert Marijn Lansink Jeroen van Dalen Dennis Thuis
Emil Hofstra
Subregionale vertegenwoordiger (ambassadeur) = vertegenwoordiger Sophia de Rooij Anja Blonk/ Sandra Oud Anke Kortenray Ciska Scheidel/Judith Ferwerda/ David Harten Wolter Odding/ Marc Seelen

 

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: