Regionaal transferpunt Gooi en omstreken - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

10 november 2022
|
Nieuws

Regionaal transferpunt Gooi en omstreken

INTERVIEW MET JUDITH KOLE – Regionaal transferpunt Gooi en omstreken

Tijdens het Tactisch ROAZ van 27 september was Judith Kole vanuit Tergooi MC als gastspreker uitgenodigd.

Goedemiddag Judith, fijn dat we je kunnen spreken over het Regionaal Transferpunt Gooi en omstreken. Een hele mond vol. Kun je vertellen wat de aanleiding was voor dit transferpunt?

‘Bijna dagelijks ontvingen wij signalen van huisartsen, medisch specialisten op de spoedeisende hulp (SEH) en specialisten ouderengeneeskunde (SO) dat niet altijd de juiste zorg op de juiste plek kon worden georganiseerd c.q. geboden. Dit was een tijdrovende klus. Door goede samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals wordt al snel bepaald welke zorg passend is voor de zorgvrager het (tijdsinvestering voor het) vinden van de juiste plek bleek het struikelblok. Daarmee groeide het draagvlak voor een regionaal transferpunt (RTP) binnen de regio.’
Juiste zorg en op de juiste plek en passende zorg zijn termen die met name ook worden beschreven door het Zorginstituut. Kun je uitleggen hoe een regionaal transferpunt hieraan bijdraagt?

‘Het invoeren van een RTP draagt op drie manieren bij aan juiste zorg op de juiste plek, namelijk:

  1. Het regelen ván de juiste zorg op de juiste plek;
  2. Het (daarmee) voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames;
  3. De patiënt komt met de juiste informatie (veilige e-overdracht) direct op de juiste plek;

Bij een regionaal transferpunt zijn meerdere partijen betrokken. Wie werken er samen rondom het regionaal transferpunt?

‘In totaal gaat het om een samenwerkingsverband van zeven partijen, waarin huisartsen, ziekenhuis en VVT samenwerken. Het gaat om: Vivium (als regiehouder), Tergooi MC, HilverZorg, Amaris, Inovum, Silverein en de RHOGO.

 

Voor welk type zorgvragers kan het regionaal transferpunt iets betekenen?

‘Het gaat om patiënten waarbij sprake is van een (plotselinge) wijziging in de gezondheidssituatie. Dat kan met de gezondheid van patiënt zelf te maken hebben, maar bijvoorbeeld ook omdat de mantelzorg is weggevallen. Dat leidt ertoe dat de inhoud en/of de omvang ven de benodigde zorg wijzigt en waarbij het noodzakelijk is dat er zo spoedig mogelijk andere type zorg en/of opname nodig is. Concreet gaat het om zorgvormen van:

  • geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • eerstelijnsverblijf laag en hoog complex (ELV LC/ ELV HC)
  • crisiswet langdurige zorg (Wlz).’

Kun je kort uitleggen hoe het regionaal transferpunt in zijn werk gaat?

‘Allereerst is er altijd sprake van een verwijzer die de zorgvrager heeft beoordeeld. Dat kan een huisarts zijn in zijn of haar eigen praktijk of wanneer het buiten de ANW-uren gaat de huisarts die werkt op de huisartsenpost. Het kan ook zo zijn dat de zorgvrager is gepresenteerd in het ziekenhuis. Dan gaat het om de behandeld specialist. De insturend arts overlegt met een specialist ouderengeneeskunde over de indicatiestelling (GRZ, ELV LC/HC, Crisis, Wlz). Zodra de indicatie is vastgesteld wordt er een aanmelding verstuurd naar het RTP. Op basis van beschikbaarheid wordt de zorgvragen aangemeld bij de betreffende VV&T organisatie in de regio Gooi en omstreken. Middels e-overdracht komt de overdracht van de insturend arts mee naar de desbetreffende VV&T.

 

Het regionaal transferpunt is begin van dit jaar (april 2022) begonnen. Wat kun je zeggen over de resultaten tot nu toe?

‘Ja, dat klopt. We zijn inderdaad in april begonnen en we monitoren consequent een aantal facetten. Wat we zien in de periode april tot en met augustus is het volgende. We merken bijvoorbeeld dat het RTP door huisartsen steeds beter wordt gevonden. Dit zien terug in het gemiddeld aan coördinatieverzoeken. We kunnen ook zien dat de piek van deze coördinatieverzoeken vlak na het weekend komt op maandagen en dinsdagen. Het lijkt er daarmee op dat zorgvragen over het weekend worden getild.

Verder zien we de gemiddelde doorlooptijd van coördinatieverzoeken die op dezelfde dag zijn afgerond op circa anderhalf uur ligt. Ofwel, vanaf het moment dat een zorgvrager wordt aangemeld tot en met de afronding. Voor de goede orde is goed om te weten dat afronding zowel kan betekenen dat er een plaats is gevonden voor dezelfde dag, of later of dat er (nog) geen plek beschikbaar is en de aanvraag de volgende werkdag opnieuw opgepakt wordt.

Dat laatste maakt ook ons ook duidelijk dat het RTP doet wat het moet doen en daar zijn we erg trots op, maar we lopen ook tegen de beperkingen op in de regio. Op basis van de eerste resultaten zien we dat een ruime meerderheid (59%) van de coördinatieverzoeken wordt geaccepteerd. Dat zijn mooie en goede resultaten, waar we als samenwerkingspartijen elke dag hard voor werken. Personeelstekorten en daarmee minder capaciteit spelen helaas ook hier een bekende rol. Met name in de Wlz-crisis merken we de grootste krapte in de regio.’

 

We kunnen dus concluderen dat het regionaal transferpunt door huisartsen steeds beter wordt gevonden en dat huisartsen, ziekenhuis en VV&T organisatie er met alle uitdagingen die er momenteel zijn, er goed in slagen om zorgvragers in de meerderheid de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Tot slot, welke vervolgstappen zijn jullie nu aan het zetten?

‘We zijn momenteel bezig met drie onderwerpen. We onderzoeken verschillende opties wat we kunnen doen wanneer er geen plek is en werken daarin ook oplossingsrichtingen uit. Daarnaast zijn er altijd ook praktische zaken die aandacht vragen zoals hoe een en ander in ZorgDomein moet worden ingeregeld. Je kunt daarbij denken aan capaciteit en overdracht van de thuiszorg inregelen.

Het derde onderwerp is de vraag van wie is het regionaal transferpunt? Hoe borgen we de organisatie van het RTP als regionaal samenwerkingsproject? Genoeg mooie uitdagingen om met elkaar aan verder te werken.

Judith Kole is sinds 2016 adviseur zorgverkoop & coördinator transmurale zorg bij Tergooi MC.
Bron: NAZNW en SZN

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: