Stand van zaken COVID-voorbereiding - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

10 november 2022
|
Nieuws

Stand van zaken COVID-voorbereiding

Stand van zaken COVID-voorbereiding

Gelukkig vallen de besmettingscijfers op dit moment mee en ervaren we geen grote problemen door COVID in de acute zorg, maar het blijft belangrijk om vooruit te blijven kijken en samen voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe COVID-golf. Hieronder nemen we jullie mee in de laatste ontwikkelingen op dit gebied:

Modulaire aanpak ‘Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID’

In juni 2022 heeft het landelijk expertteam COVID het advies uitgebracht om 8 modules regionaal / lokaal te implementeren met als doel de reguliere en COVID ziekenhuiszorg in het najaar / winter van 2022-2023 zo veel en zo goed mogelijk door te laten gaan bij een nieuwe opleving van COVID. De minister van VWS heeft de ROAZ-en gevraagd om deze modules te implementeren. Deze plannen zijn gedurende de zomermaanden voorbereid.

Het expertteam COVID-zorg heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, onderzocht wat nodig is om de reguliere en COVID-ziekenhuiszorg in het najaar/winter van 2022‑2023 zoveel mogelijk door te laten gaan bij een nieuwe opleving van COVID. Het expertteam richt zich specifiek op de optimalisatie van in de ziekenhuiszorg (kliniek en IC). Daarbij is het doel om in de hele zorgketen meer patiëntenzorg te kunnen leveren. Ook de organisatie van tijdelijke capaciteit voor COVID-zorg in de VVT-sector is hierbij van belang. Zie voor meer informatie het rapport ‘optimalisatie-ziekenhuiszorg-in-tijden-van-covid.pdf (overheid.nl)’.

Hieruit zijn een achttal modules ontstaan. Over twee modules hebben er in september webinars plaatsgevonden, onderstaand de links naar deze webinars:

Module 1 – Zuurstof en / of monitoring thuis
Met zuurstof en / of monitoring thuis kunnen mensen met COVID thuis behandeld worden. Patiënten krijgen thuis zuurstof toegediend en worden op afstand gemonitord. In dit webinar is besproken hoe je deze module kan uitrollen in jouw ziekenhuis / regio.
https://youtu.be/8fD6sAH55XY

Module 3 – Regionale coördinatie van (COVID-)zorg en informatie-uitwisseling
Met regionale coördinatie van zorg kan de efficiënte benutting van patiëntenstromen tussen organisaties geoptimaliseerd worden. In dit webinar is besproken we hoe je deze module kan uitrollen in de regio. In deze module heeft Annika Janse een presentatie gegeven over de regionale coördinatie van COVID-zorg binnen de VVT-sector en de crisisstructuur van het ROAZ Noord Holland/Flevoland.

https://youtu.be/RZXBCdY1Ds0

Module 8 betreft de regionale concentratie van COVID zorg VVT. In de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland is er hiervoor (i.s.m. de VVT-sector) een opschalingsplan COVID-zorg (scenariobeschrijving) opgesteld.

Voorbereiding VVT-sector: scenario opschaling COVID-zorg

De VVT-sector in NW6 (ROAZ Noord-Holland/Flevoland) heeft in de voorgaande maanden gekeken naar scenario’s om zich opnieuw zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er komen gaat in najaar en de winter van 2022/2023. Er is gekeken naar de mogelijkheden van opschaling van de COVID-zorg in combinatie met de reguliere zorg en hoe de acute keten het beste ontlast kan worden. Een belangrijk verschil met de situatie in 2020 en 2021 is dat de omikron-variant zorgt voor een andere ziektelast van patiënten; deze is niet meer primair gelegen in COVID als opnamereden. De vraag die voorligt is dan ook: Wat is er nodig in de ROAZ-regio en subregio’s in de huidige COVID-situatie?

Er is afgesproken om over de op- en afschaling van COVID-zorg binnen het ROAZ af te stemmen. In geval van een nieuwe COVID-golf wordt in overleg met de ketenpartners binnen het ROAZ bepaald wat er in de regio nodig is aan capaciteit. Uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk binnen de reguliere zorg op te vangen. Het VVT opschalingsplan omvat de volgende stappen:

1a) Sluiskamers: De VVT-organisaties stellen per organisatie minimaal 2 of meer sluiskamers of isolatiekamers op intramurale locaties beschikbaar voor opname van COVID-patiënten (somatisch).

1b) COVID-zorg thuis: zo veel mogelijk gaan COVID-patiënten direct naar huis met (eventueel zuurstof en) ondersteuning van huisarts en wijkverpleging.

2) COVID-unit PG: de doelgroep PG / ‘niet instrueerbaar’ zorgt bij toenemende van de COVID-aantallen vaak voor knelpunten in de uitstroom. Voor de opvang van deze patiënten in de ROAZ-regio worden er één of twee COVID-units PG ingericht. Er wordt besproken welke organisaties/locaties dit kunnen organiseren.

3) COVID-units somatiek: wanneer de eerste twee stappen niet meer toereikend zijn om de COVID-patiënten op te vangen wordt binnen het ROAZ NH/FL in één of meerdere subregio’s een COVID-unit (somatiek) ingericht. Per subregio wordt naar de mogelijkheden gekeken hiervoor.

De ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland (NW6) heeft gedurende de afgelopen (corona)jaren de beschikking gehad over goed functionerende VVT-coördinatiepunten die zorgen voor een adequate inzet en verdeling van de beschikbare capaciteit van COVID-zorg en tijdelijke zorg (GRZ/ELV). Er is een- of tweewekelijks overleg met de coördinatoren van de subregio’s over de actuele stand van zaken van de COVID-capaciteit en tijdelijke zorg (o.l.v. adviseur ROAZ-bureau). Wanneer uitvoering van het opschalingsplan nodig is, zal het worden getoetst aan de actuele situatie en praktische haalbaarheid.

Voor vragen of meer informatie, kunt u terecht bij Annika Janse (a.janse@amsterdamumc.nl)

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: