Update ROAZ-plannen en terugkoppelingen NZa - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 april 2024
|
Nieuws

Update ROAZ-plannen en terugkoppelingen NZa

Update ROAZ-plannen en terugkoppelingen NZa

Overleg programmacoördinatoren, verzekeraars en bureau

Eind december 2023 zijn het ROAZ-plan NHFL en de vijf subregionale ROAZ-plannen afgerond en gepubliceerd. Een mooi resultaat dat is bereikt in samenwerking met alle ketenpartners. Er is draagvlak in de regio om gezamenlijk verder uitwerking te geven aan de plannen en zo de grote opgaven die er liggen aan te pakken.

Het jaar 2024 staat in het kader van de verdere uitwerking en start van de implementatie van de eerste projecten. Om hier uitvoering aan te geven is er een bovenregionale en subregionale governance-structuur opgezet met een tactische en strategische overlegstructuur. In principe is er in iedere subregio een programmacoördinator die deze overleggen (samen met ROAZ-bureau en verzekeraars) vorm en richting geeft.

Om landelijke ontwikkelingen te bespreken, afstemming te behouden tussen de subregio’s en kennis en leerpunten uit te wisselen wordt er periodiek overleg gehouden tussen de programmacoördinatoren, de verzekeraars en de adviseurs van het netwerkbureau. Het meest recente overleg vond plaats op 14 maart. Er werd hier o.a. gesproken / afspraken gemaakt over:

  1. Terugkoppeling van NZa op ROAZ-plannen. De terugkoppelingen en het geplande overleg hierover met de NZa op 28 maart zijn voorbesproken. Hierover later in dit artikel meer.
  2. Update voortgang per subregio. De subregio’s zijn gestart met de verdere uitwerking, met name de governance en werkagenda en projecten (bijv. in aanwijzen projectverantwoordelijken, doelen, wijze monitoring en/of start aanvraag snelle toetsen). Er lijkt hier een knelpunt te ontstaan in de uitvoering, o.a. door complexe en onduidelijke voorfinanciering (tijd/mensen) die nodig is voor verdere uitwerkingen. Het financiële/ondernemersrisico ligt hiermee volledig bij de zorgaanbieders zelf, werd aangegeven. Er is met verzekeraars gesproken over oplossingen zoals labelen van (extra) gelden ten behoeve van regionale projecten bij de contractering vanaf 2025.

Overleg NZA, programmacoördinatoren, verzekeraars en bureau

De NZa heeft begin dit jaar alle ROAZ-plannen doorgenomen en adviezen gegeven over waar deze op proces nog beter kunnen (denk aan KPI’s, planning en governance). Op 28 maart was er een overleg met de NZa om de terugkoppelingen door te nemen met programmacoördinatoren van de subregio’s, de verzekeraars en het Netwerk. Ook is er toelichting gegeven op een aantal best-practices in de subregio’s.

In algemene zin waren de terugkoppelingen van de NZa positief; wij mochten als regio(‘s) ongeveer de helft van landelijke complimenten in ontvangst nemen. De regiocoördinatoren, verzekeraars en het Netwerk zien de terugkoppeling vooralsnog als een gratis advies en wij ons best zullen doen om punten waar mogelijk te verwerken. Deels zal dit automatisch plaatsvinden bij de verdere uitwerking van de snelle toetsen/transformatieplanaanvragen de komende maanden, maar een ander deel lijkt voor nu nog niet zinvol of realistisch. Wij hebben hiervoor een aantal suggesties gedaan aan de NZa. In de praktijk zijn zaken vaak weerbarstiger dan op papier. Een GAP-analyse is in de praktijk heel complex zo blijkt. Afgesproken is om in het najaar opnieuw in gesprek te gaan met de NZa om (kwalitatief) te kijken naar de voortgang.

Bron: NAZNHFL

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: