Terugblik focusgroepen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2023
|
Nieuwsbrief

Terugblik focusgroepen

Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden

Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de bijeenkomst, volgt hierbij een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn in de focusgroepen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden:

Belangrijkste bespreekpunten: focusgroep Acute Cardiologie

Nieuwe voorzitter

Jorrit Lemkes heeft binnen Amsterdam UMC een andere functie en heeft het voorzitters-stokje  overgedragen aan Harald Jørstad, hoofd EHH/CCU Amsterdam UMC. We danken Jorrit Lemkes voor zijn bijdrage en wensen Harald Jørstad veel succes in zijn rol als voorzitter.

Prehospitale triage

Na een rondje regionale ontwikkelingen stond in het overleg prehospitale triage centraal. Eerst was er een presentatie van Enrico Koning, arts onderzoeker uit het LUMC met hun Heart-C project. In dit project was er bij patiënten met mogelijke cardiale problemen vooraf overleg tussen ambulanceverpleegkundige en cardioloog over de noodzaak om patiënten wel of niet te vervoeren naar het ziekenhuis. Bij het besluit een patiënt te vervoeren naar één van de vier deelnemende ziekenhuizen werd er bij de keuze gebruik gemaakt van inzicht in vrije capaciteit. Dit project leidde tot meer thuisblijvers en minder vervoersbewegingen. Het project riep ook wel de nodige vragen op bij de deelnemers van de focusgroep.

Het tweede onderdeel ging over prehospitale triage met de HEART-score. Hiermee kan een ambulanceverpleegkundige met een aantal vragen en een troponinetest een selectie maken van wie wel en niet vervoerd hoeft te worden. In het land lopen hierover meerdere onderzoeken, waarbij nog niet alle resultaten zijn gepubliceerd. In onze regio gaan de RAV Gooi en Vechtstreek/Flevoland en de ziekenhuizen Tergooi en Flevoziekenhuis deelnemen aan een onderzoek naar gebruik van de HEART-score bij laag-risico patiënten. Als de resultaten van de verschillende onderzoeken positief uitvallen, lijkt dit een mooie werkwijze om onnodig vervoer naar de ziekenhuizen te voorkomen. De focusgroep volgt de ontwikkelingen.

 

Belangrijkste bespreekpunten: focusgroep Spoedzorgketen

Presentatie personeelscapaciteit Noordwest Ziekenhuisgroep
Caroline de Boer, unithoofd SEH, heeft op verzoek van de focusgroepleden toegelicht hoe Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) de afgelopen jaren aan de weg heeft getimmerd om de personele capaciteit op niveau te krijgen op de SEH. In 2017 gaf NWZ regionaal het signaal af dat de personele capaciteit te krap was; hiervoor hebben zij hulp vanuit ziekenhuizen uit de regio gekregen. Vanaf dat moment hebben zij een plan gemaakt om uit deze situatie te komen en de personele capaciteit uit te breiden. Dit heeft geleid tot de huidige situatie, waarin er geen personele tekorten meer zijn. De SEH van NWZ is op formatie gekomen door onder andere de volgende initiatieven: versneld opleiden, gehoor geven aan medewerkers (luisteren naar medewerkers, invloed geven), aandacht voor medewerkers, teamspirit, praktijkopleiders, medisch specialisten betrekken bij de SEH en team SEH en een verhoogde betrokkenheid van het management Acute As bij het team.

LPZ en druktemeting op SEH
Tom Fresen, adviseur NAZ Noord-Holland/Flevoland, heeft een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van het LPZ. Belangrijk punt ter bespreking met de focusgroep was de vraag of we informatie uit het LPZ kunnen gebruiken om stops te voorkomen door bij toenemende drukte patiënt elders te brengen. En willen we daarbij gebruik gaan maken van de afkondiging van een dreigende stop (bv stoplicht, oranje) en zo ja, op welke wijze? Om deze vragen/opties met elkaar te onderzoeken, zal er een werkgroep opgericht gaan worden waarin een aantal mensen vanuit de focusgroep gaan participeren.

Plan 0-stops beleid Dijklander Ziekenhuis
Pieter van Driel, medisch manager SEH, heeft het plan gedeeld waarin Dijklander Ziekenhuis gaat streven naar minder/geen SEH-stops. In sommige ziekenhuizen zijn er nooit SEH-stops en deze hebben als inspirerend voorbeeld gediend voor het Dijklander Ziekenhuis. Initiatieven om de SEH-stops te verminderen richten zich op de instroom, doorstroom en uitstroom. Voorbeelden hiervan zijn o.a. inzet op meer zittende patiënten, waardoor je de fysieke capaciteit vergroot; versnelling diagnostiek; SEH-visites tussen de middag door specialisten; patiënten alvast opnemen terwijl nog niet alle uitslagen bekend zijn enz.

Naast dit inspirerende initiatief heeft de focusgroep ook de huidige knelpunten m.b.t. SEH-stops met elkaar besproken. Er is afgesproken dat er in alle organisaties intern gekeken gaat worden naar de knelpunten t.a.v. naleving van de escalatieprocedure, de regionale afspraken worden nogmaals onder de aandacht gebracht bij het SEH-team en meldingen van knelpunten worden doorgegeven aan het ROAZ-bureau, zodat er structurele monitoring kan plaatsvinden met elkaar.

 

Belangrijkste bespreekpunten: focusgroep Acute Verloskunde

Toepassing LPZ in geboortezorg
De meeste ziekenhuizen zijn inmiddels gekoppeld aan het LPZ en tonen nu ook de verschillende bedcapaciteiten in de geboortezorg (naast de stops). Dit betekent dat er nieuwe werkafspraken nodig zijn; hoe acteert de regio op deze nieuwe bedcapaciteiten? In het overleg is de nieuwe (concept)procedure bediscussieerd en verder aangescherpt. Afhankelijk van de koppeling en validatie van de laatste ziekenhuizen zal nog een definitieve startdatum worden vastgesteld.

ROAZ-beeld en ROAZ-plan m.b.t. geboortezorg
De focusgroepleden hebben gesproken over het op te stellen ROAZ-beeld en ROAZ-plan en wat dit vraagt van de geboortezorg-partners. Een uitvraag t.b.v. het beeld is reeds verstuurd naar de bestuurders. Met de deelnemers is besproken om nieuwe en bestaande plannen te bespreken in de VSV’s en subregio’s. Het ROAZ-bureau zal de lokale en subregionale plannen samenvoegen in het ROAZ-plan, die eind van dit jaar bij VWS ingediend moet worden. Om richting te geven aan mogelijke oplossingen in de lokale en subregionale plannen zal het eerder opgestelde best-practices document geboortezorg opnieuw gedeeld worden met de deelnemers.

Pilot vroegvoorspelling drukte geboortezorg
Er is een toelichting gegeven op een pilot in Amsterdam-Amstelland waarin o.b.v. de a terme aantallen per week is geprobeerd een voorspelling te maken van het werkelijk aantal bevallingen per week (3 maanden later). De bevindingen van dit ROAZ-project zijn elders in deze nieuwsbrief beschreven.

Tot slot is het protocol acute verwijzingen verloskunde (en de daarvoor gemaakte e-learning) is opnieuw onder de aandacht gebracht.
Voor mei en oktober zijn vervolgbijeenkomsten gepland.

 

 

Belangrijkste bespreekpunten: focusgroep Acute Neurologie

Voortgang KDO-project
Er werd een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het ROAZ KDO-project. Bijna alle RAV’s en ziekenhuizen hebben inmiddels data aangeleverd en het koppelen van RAV- en ziekenhuisdata is ook gelukt. Komende tijd gaan de projectleiders aan de gang met het checken van de kwaliteit van de data en met het opzetten van een overlegstructuur om verbeteracties te gaan inzetten. Een voorstel hiervoor volgt spoedig.

Toelichting LPZ-pilot ‘Capaciteit stroke-bedden’
Vanuit OLVG en ZMC is een toelichting gegeven op de LPZ-pilot ‘capaciteit stroke-bedden’. Deze pilot is eind 2022 gestart. Er wordt met de data al geregeld overgeplaatst tussen beide ziekenhuizen. De validiteit van de gegevens blijft echter wel een punt van aandacht. De meeste ziekenhuizen in de regio zijn inmiddels aangesloten op het LPZ. Voor de komende periode is het belangrijk dat alle focusgroepleden intern sturen op de validiteit van de data in het LPZ, daarna kan worden gestart met een protocol met regionale werkafspraken.

ROAZ-beeld en ROAZ-plan
De focusgroepleden hebben gesproken over het op te stellen ROAZ-beeld en ROAZ-plan, o.a. op het vlak van de acute neurologie. Een uitvraag t.b.v. het beeld is reeds verstuurd naar de bestuurders, deelnemers hadden echter nog wel suggesties ter verbetering. Met de deelnemers is verder besproken om nieuwe en bestaande plannen te bespreken in focusgroep, maar ook zelf op subregionaal en lokaal niveau. Het ROAZ-bureau zal de lokale en subregionale plannen samenvoegen in het ROAZ-plan die eind van dit jaar bij VWS ingediend moet worden.

Afspraken insturen patiënten met acute draaiduizeligheid
In de regio zijn nieuwe afspraken vastgesteld tussen de ambulancediensten en ziekenhuizen over het insturen van patiënten met acute draaiduizeligheid. Relatief vaak komen patiënten met acute geïsoleerde draaiduizeligheid onterecht op de SEH’s terecht. Dit kwam niet door triage op de meldkamers, bleek uit analyses door de focusgroep, maar door een gebrek aan tools en afspraken over de benodigde actie(s) voor ambulanceverpleegkundigen ter plaatse. Voorstel oplossing in focusgroep was: acute vertigo < 4,5 uur met A1 presenteren in ziekenhuis met IVT-faciliteiten EN >4,5 uur verwijzen naar de huisarts. Idee was eerst om dit op te nemen in het nieuwe landelijke LPA-protocol, maar dat bleek niet mogelijk. Daarom wordt er nu een regionaal protocol opgesteld in NW6/NW5-verband. Idee is dat het regioprotocol rond de zomer zal zijn doorgevoerd in de regio. Neurologen zijn erg blij mee met afspraak, dit gaat veel capaciteit schelen voor de ziekenhuizen.

Wijziging zorgaanbod per 27 maart Amsterdam UMC
Tot slot werd er vanuit Amsterdam UMC (nogmaals) een toelichting gegeven op de wijzigingen in het zorgaanbod van 27 maart: multitrauma’s en acute neuropatiënten. Alles is afgestemd met alle partners. Voor acute neurologie geldt dat op die dag de BCU-bedden op locatie VUmc worden gesloten en op de locatie AMC worden geopend. Bedoeling is dat de regio er eigenlijk weinig van gaat merken.

Op 28 september staat de volgende bijeenkomsten met de focusgroep gepland.

 Meer weten?
Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs:

Focusgroep Acute Cardiologie                   Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl)
Marloes Wessel (m.wessel@amsterdamumc.nl

Focusgroep Spoedzorgketen                      Jeroen Dokter (r.j.dokter@amsterdamumc.nl)
Paulien Homma (p.c.homma@amsterdamumc.nl)
Mindy Stevenhaagen (m.stevenhaagen@amsterdaumumc.nl)

Focusgroep Acute Verloskunde                Corina de Groot (c.degroot@amsterdamumc.nl)
Martijn Rhebergen (m.rhebergen@amsterdamumc.nl)

Focusgroep Acute Neurologie                   Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl)
Martijn Rhebergen (m.rhebergen@amsterdamumc.nl)

 

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: