Terugblik Tactisch ROAZ 26 januari 2023 – Zorgcoördinatie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Terugblik Tactisch ROAZ 26 januari 2023 – Zorgcoördinatie

Terugblik Tactisch ROAZ 26 januari 2023 – Zorgcoördinatie

Op donderdag 26 januari vond het eerste Tactisch ROAZ van 2023 plaats in het Van der Valk Hotel Oostzaan. Er waren circa 25 leden aanwezig namens hun organisatie vanuit onze ROAZ-regio. Het was een themabijeenkomst waarin ‘zorgcoördinatie’ centraal stond.

We zijn de bijeenkomst ter inspiratie gestart met een presentatie van Dennis Thuis (RAV Flevoland en Gooi & Vechtstreek) over de pilot zorgcoördinatie in Almere. Een project waarbij partners uit de GGZ, de VVT, het ziekenhuis, GGD, patiëntenfederatie en de RAV samen hebben opgetrokken.

De opzet van de pilot was gericht op regie op vervolg en passende zorg door inzet van wijkverpleegkundigen zorgcoördinatie, voor acute niet-levensbedreigende zorgsituaties. Daartoe is door middel van een meetinstrument onder andere gekeken naar de momenten waarop er een piek was in de zorgvraag (dag/tijdstip), zorgvraag en leeftijd van de patiënt, aanvragende en ontvangende ketenpartner. Uit de conclusies en aanbevelingen bleek dat deze inzet voldoende potentie heeft om structureel een plek te kunnen geven in de acute keten.

Vervolgens is er vanuit het ROAZ-bureau een korte toelichting gegeven op de hoofdonderwerpen voor het ROAZ in 2023: Integraal Zorgakkoord (IZA), Toekomstbestendige Acute Zorgketen (TAZK), ROAZ-beeld en –plan. De uitvoering van de verschillende onderdelen vindt zoveel mogelijk plaatst op subregionaal niveau.

De opdrachten die binnen het IZA worden beschreven voor de acute zorgketen worden in onze regio onder de paraplu van het TAZK-programma uitgevoerd. De overlap tussen beide beleidsdocumenten is zeer groot en voor het ROAZ-bureau zijn TAZK en de onderdelen van het IZA (daar waar het dus gaat om acute zorg) inwisselbare begrippen.

Het ROAZ-beeld zal worden opgesteld op basis van landelijke criteria en bronnen, aangevuld met eigen data uit de Trendmonitor en een uitvraag onder zorginstellingen (februari/maart).

Vanaf eind maart worden de resultaten verwerkt en begin mei is het streven om het concept ROAZ-beeld gereed te hebben.

De ontwikkeling en inrichting van zorgcoördinatie binnen het ROAZ is toegelicht aan de hand van een presentatie. Zorgcoördinatie is een onderwerp dat staat beschreven in het IZA en komt ook terug in het TAZK-programma.

De opdracht voor de ROAZ-regio is het ontwikkelen/inrichten van zorgcoördinatie passend binnen het programma TAZK en als onderdeel van het ROAZ-plan dat in het tweede deel van 2023 wordt opgesteld. Dit vraagt in de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland primair om een subregionale aanpak, en waar nodig op ROAZ-niveau.

Zorgcoördinatie is mogelijk een antwoord op de toenemende zorgvraag (forse toename chronisch zieken), arbeidskrapte en verstopping van de in-, door- en uitstroom van de acute zorgketen.

Door het inzetten van bijvoorbeeld één ingang/loket voor aanname en (multidisciplinaire) triage, inzet op coördinatie en gebruikmaken van meer inzicht in capaciteit over de grenzen van de eigen zorginstelling heen, kan winst worden behaald.

 

Het laatste onderdeel van de agenda was interactief. Aan de hand van enkele vragen werd per subregio gesproken over welk scenario van zorgcoördinatie past bij de regio en aansluit bij de al bestaande structuren, interventies en initiatieven. En de vraag welke vorm van zorgcoördinatie een meerwaarde heeft voor het optimaliseren van de acute keten in de subregio? Deze gesprekken waren een eerste aanzet in het proces dat dit jaar wordt opgestart m.b.t. het inrichten van zorgcoördinatievoorzieningen binnen de ROAZ-regio.

De volgende bijeenkomst van het Tactisch ROAZ is dinsdag 23 mei van 15:00 – 17:00 uur, wederom in het Van der Valk Hotel Oostzaan.