ROAZ-Plannen gepubliceerd - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

5 februari 2024
|
Nieuws

ROAZ-Plannen gepubliceerd

ROAZ-Plannen gepubliceerd

Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) was de opdracht om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te borgen (rekening houdend met een beperkt aantal professionals en middelen) door afspraken te maken over het voorkomen van acute zorg, zorgcoördinatie, triage, kwaliteit van acute zorg, differentiatie, concentratie en spreiding, samenwerken in de keten en het delen van informatie. Hierbij werd gestreefd naar een gedeeld en gedragen plan van waar gezamenlijk in de acute keten naar toe wordt gewerkt.

Eind december hebben we het ROAZ-plan en de vijf subregionale ROAZ-plannen afgerond en zijn ze gepubliceerd. Een mooi resultaat dat we hebben bereikt in samenwerking met al onze ketenpartners, programmacoördinatoren, zorgverzekeraars en adviseurs van ons bureau.

 

ROAZ-beelden
In de eerste helft van 2023 zijn in de vijf subregio’s ROAZ-beelden opgesteld. In deze ROAZ-beelden is een aantal knelpunten duidelijk naar voren gekomen: de forse toename van het aantal (kwetsbare) ouderen, toenemende personeelskrapte, de hoge en vaak onnodige instroom, problemen in de doorstroom in de gehele acute keten, problemen binnen de geestelijke gezondheidszorgen het gebrek aan coördinatie en afstemming tussen de ketenpartners.

 

ROAZ-plannen
De ROAZ-beelden zijn in de tweede helft van 2023 vertaald naar plannen, waarin onder andere afspraken worden gemaakt over het verstevigen van de regionale samenwerking. Het ROAZ-plan en de vijf subregionale ROAZ-plannen zijn hiermee de leidraad voor de transitie binnen de acute zorg waar de ketenpartners gezamenlijk voor staan. Het zijn strategische werkagenda’s en daarmee levende documenten, waar de komende jaren verder invulling en uitwerking aan wordt gegeven.

De plannen in onze ROAZ-regio zijn in relatief korte tijd tot stand gekomen. Bij de totstandkoming van de plannen is zichtbaar geworden dat door het ontwikkelingsproces al een goede start is gemaakt met nog intensievere samenwerking in de regio’s. Er is draagvlak om gezamenlijk verder uitwerking te geven aan de plannen en zo de grote opgaven die er liggen aan te pakken. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Het ROAZ-plan en de subregionale plannen zijn gepubliceerd op de juiste zorg op de juiste plek en zijn tevens te downloaden op onze website.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: